Raadsbijdrage 14 april 2016 "Integraal Accommodatie Plan"

sporthalvrijdag 15 april 2016 15:00

De ChristenUnie heeft zich al geruime tijd sterk gemaakt voor een integrale visie op alle sportaccommodaties in Ridderkerk. Dat er nu een Integraal accommodatieplan voor ons ligt waarin niet alleen de sportaccommodaties maar ook het overig maatschappelijk vastgoed is betrokken, maakt deze visie alleen maar meer integraal, en daar zijn we zeer content mee. Er is hier veel werk verzet, complimenten aan de betrokken ambtenaren en collegeleden voor dit plan!

Met het nu voorliggende plan legt dit college een duidelijke visie neer voor de komende jaren. Het plan betreft, zoals het college ook al heeft aangegeven, een visie. En dus geen strikt kader waarbinnen verdere uitwerking verplicht moet gaan plaatsvinden. Het geeft echter wel houvast voor de komende jaren, wanneer verschillende onderdelen uit dit plan verder uitgewerkt gaan worden tot concrete raadsvoorstellen met bijbehorend kostenplaatje en financiering.

De ChristenUnie durft te stellen dat met deze visie geen enkele partij, school of vereniging er op voorhand op achteruit gaat. En luisteren wij daarbij dan niet naar de kritische geluiden die er zijn, zeker ook bij een aantal insprekers in de commissie? Zeker wel, ik kom daar zo nog op terug.

Een aantal verenigingen ziet hun wensen vertaald in dit IAP. Het kunstgras in Rijsoord, maar ook de nieuwe locatie voor KCR. De nu voorgestelde optie voor Sportpark Reijerpark is wat de ChristenUnie betreft de meest logische keuze. We hopen dat na de vaststelling van dit IAP snel gestart gaat worden met de verdere uitwerking van de onderdelen van dit plan. Wellicht leent deze locatie zich ook prima voor een (natuurlijke) ijsbaan,  zodat de korfbalvelden ook in de winter bruikbaar zijn. We hebben daar eerder ook al concreet naar gevraagd bij de behandeling van de sportnota. We geven deze overweging graag mee om bij de verdere uitwerking als mogelijkheid mee te nemen.

Dat het IAP niet aan alle wensen kan voldoen, is duidelijk. Bijvoorbeeld voor SV Bolnes, die graag een kunstgrasveld had gehad. Ondanks dat deze wens, naar onze mening nu terecht, niet is opgenomen in dit IAP, wil dat wat ons betreft niet zeggen dat de deur daarin nu definitief dicht is. Maar voor nu dus even wel, daarin onderschrijven we de mening van het college.

We zijn blij met de toezegging van de wethouder in de Commissie dat samen met OKK wordt gekeken naar een definitieve oplossing van hun wensen tav de locatie De Werf. Inmiddels hebben we vernomen dat Sport en Welzijn al bezig is met de beveiliging en een oplossing voor de balken. Kan de wethouder bevestigen dat er niet alleen vóór OKK oplossingen worden bedacht, maar mét OKK?

Een aantal, vaak kleinere, sportverenigingen zijn bang dat ze bij een verplichte verhuizing bij sloop/nieuwbouw veel meer huur moeten gaan betalen, waardoor deze verenigingen om die reden ter ziele gaan. Overigens zijn dat nu andere geluiden dan dat deze verenigingen bij de inventarisatieronde lieten horen. Maar goed, het verdwijnen van een sportvereniging uit Ridderkerk als gevolg van dit IAP mag natuurlijk niet de bedoeling zijn. In antwoord op vragen van de ChristenUnie heeft de wethouder aangegeven dat de kostendekkendheid van de huren niet mag leiden tot het door de sportverenigingen niet meer rond kunnen krijgen van hun begrotingen. Tegenover een eventuele huurverhoging zou wellicht met subsidies het financiële plaatje weer rechtgetrokken kunnen worden, waarbij uiteraard ieder naar eigen draagkracht moet worden beoordeeld. Omdat de ChristenUnie dit een heel belangrijk punt vindt, vragen we in deze raadsvergadering ook nog om een duidelijke reactie en toezegging van de wethouder op dit punt.

De Beverbol, daar is in commissieverband en in de krant wel het een en over gezegd en geschreven. Ook de ChristenUnie vindt het niet meer dan logisch dat Buurtpreventie Bolnes een plek moet hebben in Bolnes en dat er voor ISR en La Rosa een gelijkwaardige oplossing moet worden gevonden. We hebben er alle vertrouwen in dat het college het volledig met ons eens is, en dat zij zullen zorgen voor een passende oplossing. De wethouder was daar ook helder in tijdens de commissie. Jammer vinden we het dat Buurtpreventie zich toch zo negatief uit in de krant, dat is niet echt constructief!

En dan de scholen. Een aantal scholen krijgt met dit IAP een mooi toekomstplaatje voorgeschoteld, bijvoorbeeld de Gemini en De Regenboog. Andere scholen moeten nog even wachten op een nadere uitwerking in een gebiedsvisie, zoals de Wingerd. De Rehobothschool hangt daar momenteel een beetje tussenin. Nu kiezen voor zekerheid en een opbouw op de school, of wachten op de gebiedsvisie PC Hooftpark, die eind 2017 gereed zou moeten zijn. Een lastig dilemma, wat ons betreft ligt dit niet alleen op het bordje van de Rehobothschool. We vragen de wethouder om over dit onderwerp in gesprek te blijven met het schoolbestuur. 

Ten aanzien van duurzaamheid vinden we het jammer dat er in dit IAP geen heldere uiteenzetting is gegeven over het energieverbruik van de gebouwen. Wat ons betreft is dat ook een belangrijk criterium om in de verdere uitwerking rekening mee te houden. Kan de wethouder aangeven wanneer er een overzicht beschikbaar is van de energielabels van de gemeentelijke gebouwen? De motie van de PvdA met betrekking tot het verbreden van het Duurzaamheidsfonds dienen we mede in, zodat we een katalysatorfunctie kunnen creëren voor al het maatschappelijk vastgoed.

We vinden het jammer dat er in dit IAP geen visie wordt neergelegd voor de voormalige huishoudschool aan de Koninginneweg. De ChristenUnie blijft pleiten voor zinvolle herbestemming van dit pand.

Voorzitter, ik rond af. Wat mij betreft verdient dit plan een dikke pluim, petje af! Er zit een mooie, meerjarige visie in, met duidelijke doelen, maar ook met genoeg ruimte om de details nog verder in te vullen, en de visie bij te sturen, als de details daar aanleiding toe geven. We zien de verdere uitwerking, de beloofde onderzoeken en de eerste raadsvoorstellen met vertrouwen tegemoet.

 

Robert Kooijman


Na een langdurig debat is het Integraal Accomodatieplan aangenomen. De oppositiepartijen stemden helaas niet in, ondanks dat ze slechts op details aanpassingen hadden voorgesteld. Veelal waren het echter zaken die het college toch al meenam, of in een later stadium nog aan de orde zullen komen. De mede door de ChirstenUnie ingediende motie mbt het duurzaamheidsfonds hebben we na toezegging van de wethouder dat er breed gekeken wordt naar het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen ingetrokken.

Het college gaat nu samen met de partners de verdere uitwerking vormgeven. Als een van de eerste grote klussen staat de verdere uitwerking van de verhuizing van KCR naar Reijerpark op de agenda.

 

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 14 april 2016 "Integraal Accommodatie Plan"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.