Bestuur

ChristenUnie Ridderkerk

De ChristenUnie Ridderkerk bestaat uit de vereniging en de fractie. De vereniging en de fractie zijn beide bezig met het bevorderen van christelijke politiek, maar hebben verschillende taken.

Vereniging

De vereniging is er om de doelstellingen van de (landelijke) ChristenUnie te bevorderen en te realiseren in de gemeente Ridderkerk. De vereniging doet dit door:

  1. het instandhouden van de vereniging (voldoende betrokken leden);
  2. het houden van ledenvergaderingen en openbare vergaderingen;
  3. deelname aan gemeenteraadsverkiezingen;
  4. contact onderhouden met fractie en leden.

Fractie

De fractie heeft tot taak een bijdrage te leveren aan een goed bestuur van de gemeente op basis van Gods Woord. De fractie richt zich naar het vastgestelde kernprogramma van de (landelijke) ChristenUnie en het hierop gebaseerde plaatselijke verkiezingsprogramma. Zij onderhoudt contact met de samenleving en de eigen achterban. (zie verder op deze website bij fractie)

Samenhang

De samenhang is dat de vereniging het verkiezingsprogramma schrijft en vaststelt, kandidaten selecteert en de volgorde van de kandidaten op de kandidatenlijst vaststelt. Het definitief vaststellen van het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst gebeurt tijdens een algemene ledenvergadering. Het bestuur en/of leden van de vereniging begeleiden en ondersteunen de fractie met behoud van het zelfstandig oordeel van de fractie. De fractievoorzitter is adviseur van het verenigingsbestuur.

Leden

De leden zijn dus lid van de vereniging en kunnen, indien zij dat willen, door een meer of minder actieve deelname op verschillende manieren invloed uitoefenen in de plaatselijke politiek. Dat kan als lid of ad-hoc lid van de steunfractie (zie bij taken steunfractie). Een ad-hoc lid wordt alleen door de fractie ingeschakeld, wanneer het een onderwerp betreft waarvan het lid specifieke deskundigheid bezit. Het kan ook zijn dat het lid het voldoende vindt, wanneer hij éénmaal in de vier jaar kan meestemmen over verkiezingsprogramma en kandidatenlijst.
Ook leden die over weinig tijd beschikken, kunnen hun bijdrage leveren door lid te worden en jaarlijks hun contributie te betalen.
Juist vanwege deze grote verschillen van inzetmogelijkheden is het in het belang van de vereniging, dat het ledental wordt vergroot. Wanneer u de christelijke politiek van de ChristenUnie een warm hart toedraagt, meld u dan aan als lid. Zie hiervoor op deze website het snelmenu ‘lid worden’.

Wist u dat?

  • Wist u dat politieke partijen worden gesubsidieerd op basis van het aantal leden? Door middel van uw lidmaatschap ondersteunt u dus extra het werk van de partij zoals bijvoorbeeld het landelijke jongerenwerk en het wetenschappelijk instituut.
  • Onze leden zijn ook onze ambassadeurs. Uit ervaring weten we dat we meer stemmen krijgen als er meer leden zijn. Bij verkiezingen telt echt elke stem! Als lid wordt u dan ook door ons zo goed mogelijk geinformeerd en wij hopen dat u in uw omgeving zorgt voor een goede naamsbekendheid van de partij, zodat we mogen groeien met het aantal stemmen.
  • Als lid maakt u het ook mogelijk dat wij campagne kunnen voeren. Het instandhouden van een politieke beweging kost ook geld. Met uw gift maakt u dit werk mogelijk. Maak uw gift over op NL87INGB0007455814 t.n.v. ChristenUnie Ridderkerk, 
  • Met uw lidmaatschap steunt u ons dus geweldig! Wij heten u graag van harte welkom als lid. Via het formulier lid worden kunt u zich aanmelden. U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via bestuur@ridderkerk.christenunie.nl kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de lokale afdeling. Het bestuur is altijd op zoek naar extra mensen voor het bestuurswerk en het promoten van de ChristenUnie.