Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Beleidskader schuldhulpverlening"

schuldhulpverleningvrijdag 23 januari 2015 16:00

Opnieuw buigen we ons over de schuldhulpverlening. Een belangrijk onderwerp, waar helaas steeds meer Nederlanders, en ook Ridderkerkers, mee te maken krijgen. In een tijd waarin de inkomsten voor velen minder worden i.v.m. baanverlies, gebrek aan opdrachten bij ondernemers of zelfs een faillissement , lopen schulden al snel op.

Het ene gat wordt gedicht met het andere, nog grotere gat. Leningen, kredieten, noodgedwongen verkoop van huizen e.d. leiden vaak tot grotere schulden, waarmee ongewenst een negatieve spiraal wordt ingezet.

De ChristenUnie pleit ervoor dat middels schuldhulpverlening die problematiek grondig wordt aangepakt. Die aanpak zit hem naar onze overtuiging vooral in het voorkomen van die negatieve spiraal. Dat kan door vroegtijdig signaleren van schuldproblematiek en daar ook direct mee aan de slag te gaan. Voorlichting, vóórdat de schulden gemaakt worden, is dan ook van cruciaal belang. Dat begint niet pas op het moment dat (jong)volwassenen hun eerste eigen inkomen verdienen, nee dat begint al op jonge leeftijd waar ouders een verantwoordelijkheid hebben om kinderen ook verantwoord om te leren gaan met geld en goed.

Voorzitter, in de zomer van 2014 bespraken we het rapport 'Hulp nodig' van de Ridderkerkse Rekenkamercommissie. Het is prettig te constateren dat de destijds genoemde verbeterpunten nu in het voorliggende rapport worden omgezet in concretere acties, al had het voor ons op sommige punten nog wel wat concreter gemogen. Denk bijvoorbeeld aan de gewenste extra aandacht voor gezinnen met kinderen. De lichte voorrang die het krijgt bij de klantmanager voor het eerste gesprek is natuurlijk een mooie geste, maar daar gaat het natuurlijk níet om. Wel wordt er in de prestatie de koppeling gelegd met het op te stellen preventieplan, waarin de speciale aandacht voor de gezinnen met kinderen verder tot uitdrukking moet komen. Dat lijkt ons een goede, maar graag zien we dan wel echt die speciale aandacht terug, en op inhoudelijke wijze concreet uitgewerkt. Kan de wethouder aangeven wanneer het preventieplan gereed is?

Spijtig is het om te moeten lezen dat de georganiseerde budgetcursussen nog niet echt aanslaan. Zowel de lage opkomst alsook het door klanten vroegtijdig beëindigen van trajecten baart ons zorgen. Kan de wethouder aangeven hoe dit tij te keren is?

De ChristenUnie pleit niet alleen voor het vooraf voorkomen van schulden, maar is ook van mening dat een goede nazorg cruciaal is voor het uiteindelijk succesvol zijn van de schuldhulpverlening, het voorkomen van recidive. Het evaluatierapport geeft aan dat het op dit moment nog niet mogelijk is om hier een cijfer aan te geven, omdat veel trajecten die onder verantwoordelijkheid van PLANgroep zijn gestart, op dit moment nog lopen. Kan de wethouder aangeven op welke manier de recidive wel wordt bijgehouden, zodat we in de toekomst daar goed de vinger aan de pols kunnen houden? En wellicht is ook in de nazorg een mooie rol weggelegd voor de sociale teams, die wellicht makkelijker het contact kunnen houden met de voormalige klanten van de schuldhulpverlening, dan de oorspronkelijke schuldhulpverlener.

Ter afsluiting wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om onze waardering uit te spreken voor SchuldHulpMaatje Ridderkerk, die inmiddels een onmisbare partner is geworden in dit beleidsveld. De overheid kan en moet niet alles zelf organiseren, en de Ridderkerkse schuldhulpmaatjes laten zien dat het ook niet hoeft. Weer een groep vrijwilligers die klaar staan om hun medemens te helpen, dat moeten we koesteren.


Robert Kooijman
Raadslid ChristenUnie

« Terug