Algemene beschouwingen 2016

Raadszaalzaterdag 05 november 2016 16:00

Op 3 november werd in de gemeenteraad de begroting over 2017 besproken. De fractie van de ChristenUnie kwam op deze dag met een drietal moties, en één amendement. De begrotingsraad begon met een 1e termijn van vijf minuten, waarin een aantal highlights konden worden aangegeven.

De bijdrage in 1e termijn is hieronder weergegeven, de algemene beschouwingen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Voorzitter,

Na het lezen van de algemene beschouwingen van alle politieke partijen (of beter gezegd, van bijna alle partijen), valt op dat veel partijen een positieve blik hebben op de huidige situatie in Ridderkerk. En begrijp me niet verkeerd, ik weet best dat er ook kritische of soms haast zure opmerkingen in de beschouwingen staan, die heb ik ook gezien. Maar, zo door de oogharen heen kijkend, valt vooral op dat er over de huidige situatie weinig reden tot zorg is. En natuurlijk, er valt nog genoeg te verbeteren. Er worden door verschillende partijen goede, en naar onze mening soms ook minder goede, ideeën geopperd om het voor Ridderkerk en haar inwoners nog weer een stukje beter te maken. En daar zitten we hier voor bij elkaar, college en raad. Werken aan een nóg betere toekomst.

De ChristenUnie heeft in haar algemene beschouwingen geprobeerd om op de voor ons belangrijke onderdelen de meest ideale koers aan te geven. We herkennen veel van deze koers in de voorliggende begroting. In deze korte bijdrage wil ik een aantal punten uitlichten, wetend dat ik niet volledig kan zijn.

Voorzitter, wat hebben een prachtig dorp! En wat hebben we mooie inwoners met vaak prachtige ideeën. Het is niet meer van deze tijd om te denken dat alleen de óverheid kan bepalen en beschermen wat goed is. Gelukkig werken we in Ridderkerk aan een open en positieve houding naar een ieder, en hoe mooi en goed is het dan om als politieke partij daar ook het goede voorbeeld in te geven.

Laten we die open en positieve houding ook hebben naar de vluchtelingen die zich in Ridderkerk vestigen. En waarom zouden we dat níet doen?! We gunnen hen ook een veilige toekomst. Door diverse organisaties en ook steeds meer vrijwilligers worden de handen inmiddels uit de mouwen gestoken, om hen te helpen zich thuis te voelen en te integreren in onze samenleving. Dat waarderen we zeer!

Ook voor de vele andere vrijwilligers in Ridderkerk hebben we veel bewondering. Of het nu gaat om een sportvereniging, de brandweer, een ouderenclub of een schuldhulpmaatje. We mogen trots zijn dat er in Ridderkerk zoveel mensen zich belangeloos willen inzetten.

Niet altijd is die inzet geheel vrijwillig. Mantelzorgers hebben vaak de morele verantwoordelijkheid om voor een ander te zorgen. Een pluim is dan zeker op zijn plaats. In die situaties waarin men zichzelf wegcijfert voor degene die hulp behoeft, is het risico groot dat de mantelzorger zelf te veel hooi op de vork neemt. Begeleiding of de mogelijkheid om even rust te nemen is in die gevallen o zo noodzakelijk. Samen met CDA en Leefbaar Ridderkerk dienen we een motie in om de relatief hoge eigen bijdrage voor deze hulp te verminderen. Daarbij hopen we ook dat het college wil onderzoeken op welke andere terreinen de Eigen Bijdrage mede leidt tot zorgmijding. We zijn daarbij onze motie en het onderzoek naar de ouderbijdrage in de jeugdzorg nog niet vergeten.

Bewust nadenken over ons energieverbruik, het opwekken van energie, ons afval en het hergebruiken ervan wordt steeds noodzakelijker, maar gelukkig ook steeds meer gemeengoed.

Een concrete maatregel die we als ChristenUnie graag willen uitvoeren, en die eigenlijk ook gewoon de afspraak is vanuit het SER akkoord, is het verminderen van het energieverbruik van de openbare verlichting. We dienen hiertoe samen met D66/GroenLinks een amendement in.

Onze energie zit ook in fietsen. En dan doel ik niet specifiek op de steeds meer aanwezige elektrische fiets. De ChristenUnie ziet het fietsgebruik in Ridderkerk graag toenemen. Op het gebied van fysieke en geestelijke gezondheid, beweging, kosten en milieu een prima vervoermiddel. Het college zet in op het verbeteren van de doorgaande fietsverbindingen. We zien daar al een aantal prachtige voorbeelden van en hopen er de komende jaren nog veel meer van te ontdekken. Wij zien een rol voor de lokale overheid om het fietsgebruik verder te stimuleren. De Verkeersonderneming, een regionaal samenwerkingsverband, is hét nationale expertisecentrum op het gebied van mobiliteitsverandering. We dienen samen met D66/GroenLinks een motie in om met De Verkeersonderneming en de ondernemers op Donkersloot één of meerdere pilots te starten om het fietsgebruik te stimuleren.

Tijdens de behandeling van de beleid rond schuldhulpverlening heeft de ChristenUnie het college gevraagd te onderzoeken hoe automatische kwijtschelding op gemeentelijke heffingen in Ridderkerk georganiseerd kan worden. Om dit reeds in het jaar 2017 te kunnen effectueren, dienen we samen met diverse andere fracties een motie in.

Voorzitter, ik ga afronden. En ik heb daarvoor een magazine meegenomen. Iedereen van u kent de Quote500, een blad waarin jaarlijks de rijkste mensen in beeld worden gebracht. Nu zult u wellicht denken: “wat heeft de ChristenUnie nu met de quote500?”. Niet veel inderdaad. Veel mooier namelijk is de Goot500. Een onlangs uitgebrachte lijst met daarin een willekeurige opsomming van inspirerende voorbeelden. Mensen die iets goeds doen voor de samenleving. In het groot of in het klein. Één van die 500 genoemde personen is Mieke Breevaart uit Ridderkerk. Samen met diverse  vrijwilligers heeft zij in het oude Groene Kruisgebouw aan de Kievitsweg een woonvorm weten te realiseren voor mensen met een lichamelijke handicap. Dankzij de volhardende inzet van Mieke en haar vrijwilligers, aangevuld met de steun van gemeente en Woonvisie, zijn de bewoners van De Poort nu zelfverzekerder en zelfredzamer. Een prachtig voorbeeld! Zo zien wij het graag in Ridderkerk.

Voorzitter, we wensen u, het college, de raadsleden, onze ambtenaren en vooral ook onze vrijwilligers Gods onmisbare zegen toe.

 

Ik dank u.

 

Robert Kooijman,
fractievoorzitter ChristenUnie Ridderkerk


Resultaat van deze begrotingsdag: De begroting 2017 is unaniem aangenomen. We willen daar het college van burgemeester en wethouders mee feliciteren. Ook de motie rond de automatische kwijtschelding werd unaniem aangenomen, een mooi resultaat. Ook een motie van de CDA, waar de ChristenUnie mede-indiener was en die het college de opdracht geeft om nog eens kritisch naar de hoogte van de eigen bijdrage in de WMO te kijken, en specifiek ook voor respijtzorg en begeleiding van mantelzorgers, is aangenomen. Dat zijn mooie resultaten!

Helaas is de motie rond het stimuleren van fietsgebruik verworpen (door onoplettendheid tijdens het stemmen van één van de partijen die vooraf wel zijn steun had toegezegd!). En ook het amendement met betrekking tot het versneld vervangen van oude verlichtingsarmaturen naar led verlichting heeft het niet gehaald. De discussie in de raad ging er vooral over wat het rendement op economisch vlak zou zijn. Helaas zagen naast de ChristenUnie alleen D66/Groenlinks en het CDA in dat het niet alleen noodzakelijk is om duurzame energie op te wekken, maar dat het ook van belang is om het verbruik van energie terug te dringen.

De ChristenUnie blijft zich inzetten voor een duurzame en sociale leefomgeving in Ridderkerk! 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Algemene Beschouwingen ChristenUnie 2016 DEF698,5 kBapplication/pdfdownload
Amendement CU led verlichting DEF215,7 kBapplication/pdfdownload
Motie CDA, LR en CU eigen bijdrage respijtzorg en begeleiding mantelzorgers def112,4 kBapplication/pdfdownload
Motie CU automatische kwijtschelding DEF105,1 kBapplication/pdfdownload
Motie CU fietspilot(s) Donkersloot DEF109,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Algemene beschouwingen 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.