Algemene beschouwingen

Raadszaalvrijdag 07 november 2014 22:56

Op donderdag 6 november werd de begroting 2015 door de Ridderkerkse gemeenteraad besproken en vastgesteld. Lees hier de bijdrage van onze fractievoorzitter Cor Louter.

Voorzitter,

Het is november, de maand van ons jaarlijks terugkijken en vooruitblikken. In maart werd er een nieuwe raad gekozen. Fractievoorzitters deden een stap terug of promoveerden tot wethouder. Zelfs een heuse partijleider deed zijn intrede in de raad.

De zomermaanden - vaak aangeduid als komkommertijd - verliepen dit jaar nogal turbulent en dat geldt nog steeds. Oorlogsdreiging in ons eigen, zo veilig gewaande Europa. Honderden landgenoten, waaronder ook een plaatsgenoot, komen om bij een aanslag op een vliegtuig. Om nog maar te zwijgen van wat er verder weg gebeurde: de wereldwijde bedreiging door een virus, moordpartijen, gijzelingen e.d. - het zijn dagelijkse onderwerpen geworden van de nieuwsrubrieken.

Voorzitter, dit gezegd zijnde is de overgang naar de plaatselijke politiek nogal groot, maar ook leerzaam. Eén leermoment wil ik noemen, en dat is: durf te relativeren – ook in het lokale politieke bedrijf.
 2 voorbeelden om mijn punt te maken:

Het eerste heeft te maken met de discussies tussen politiek, burgers, belangengroeperingen e.d. Discussiëren of je mening geven: het zijn vrijheden die je moet koesteren. Maar het mag geen vrijbrief zijn om van alles naar elkaar te roepen om je standpunt kracht bij te zetten. Ik noem als concreet voorbeeld de soms heftige reacties rond de vestiging van een huisartsenpost in Rijsoord. Natuurlijk snappen ook wij dat met name de directe omgeving daar niet dolenthousiast van wordt. Maar dan is toch de vraag hoe je daar als bezwaarde mee omgaat. Of je bijv. ook rekening houdt met het algemeen belang (in elk geval moet de gemeente dat doen…!).
In zijn algemeenheid pleit de ChristenUnie er voor dat we elkaar ruimte geven en ook gegund krijgen om meningen en standpunten te laten evalueren en dat een mening niet altijd in beton gegoten hoeft te zijn.

Voorbeeld 2: Ondanks alle narigheid in de wereld realiseren wij ons tegelijkertijd dat onze gemeente Ridderkerk deel uitmaakt van een welvarend land dat rijk gezegend is met o.a. een onderwijs- en een gezondheidssysteem van wereldklasse en alweer: met bijna onbeperkte vrijheid van denken, schrijven, meningsuiting. Als je dat echt tot je door laat dringen, leert je dat nuchterheid en bescheidenheid.
In zijn algemeenheid pleit de ChristenUnie er voor dat we ook de politieke zaken wat meer mogen benaderen uit wat we hebben en wat minder uit wat we niet of nog niet hebben.

Voorzitter, terug nu naar wat er concreet in Ridderkerk speelt.
Ridderkerk is financieel gezond. De begroting is sluitend en we liggen op schema wat betreft de overheveling van rijkstaken naar de gemeente.
De BAR-samenwerking is van start gegaan en we zien er naar uit hoe de samenwerking zich in de metropool-regio gaat ontwikkelen. We zullen daarbij zeker blijven waken voor onze gemeentelijke vrijheden.

Om ook gezond te blijven, zal de Ridderkerkse samenleving de onvermijdelijke bezuinigingen van Rijkswege gaan merken. De inwoners zullen vast wel begrijpen dat er wat moet gebeuren: de “crisis” gaat onze deur niet voorbij. Van groot belang is daarbij wel dat er open en tijdig wordt gecommuniceerd naar en met belanghebbenden. Onzekerheid en verrassingen zorgen vaak voor onnodige irritatie.

Eens te meer zal er dus regie nodig zijn vanuit het college.
Overigens gaat het vaak om meer dan geld alleen. Dat geldt zeker voor de zorg. Het gaat vooral om zorg voor elkáár. Zorg dat mensen, jong en oud, niet in een vrije val geraken. De vraag is dan: wat voor samenleving willen we zijn? Een samenleving van al maar meer, of een samenleving van meer voor elkáár, van duurzaamheid, van zon en wind i.p.v. schaliegas bijvoorbeeld…?

Voorzitter, ik rond af. Ik heb bewust in deze korte bijdrage niet gedetailleerd een wensenlijstje willen langs lopen. U vindt onze specifieke punten wel terug in onze schriftelijke bijdrage. We kozen er als ChristenUnie nu voor om eens stil te staan bij- en verwonderd te zijn over de rijkdommen die we hebben, wetend dat dat niet vanzelfsprekend is.

Het is onze vaste overtuiging dat ooit de dag komt dat alle leed, klein en groot, uit deze wereld zal zijn verbannen. Dat perspectief en houvast wens ik alle betrokkenen van harte toe: de ambtenaren die zoveel voor ons betekenen, de leden van de raad, het college en niet in de laatste plaats alle inwoners van ons mooie Ridderkerk!

Dank u wel.

Cor Louter, Fractievoorzitter


De ChristenUnie diende tijdens deze raadsvergadering 2 moties in:

1. Afvalscheiding en -inzameling: Het college werd voorgesteld een vergelijkend onderzoek te verrichten naar de diverse vormen van afvalinzameling en de inwoners door middel van participatie bij het onderzoek te betrekken. De resultaten van het onderzoek en de participatie zullen moeten leiden tot een discussie over een voor de toekomst meest wenselijke vorm van afvalscheiding en –inzameling in Ridderkerk.

2. Een meer servicegerichte afhandeling van meldingen over de openbare ruimte. Het college wordt verzocht voor de meldingen openbare ruimte gebruik te maken van de gratis koppeling met de app BuitenBeter. Tevens wordt verzocht het gebruik van deze app te promoten en de raad te rapporteren over de resultaten van het gebruik van de app.

Beide moties zijn (in een verhouding 27 stemmen voor, 2 tegen) aangenomen.

Daarnaast was de ChristenUnie nog medeondertekenaar van een motie waarin steun wordt gevraagd voor het voortbestaan van de Stichting Bram Ridderkerk, en hebben we ingestemd met o.a. een pilot naar energie-neutrale woningen (nul-op-de-meter-woningen), een eenmalige subsidie voor de Kledingbank, het opstellen van een privacy protocol (ikv de 3 decentralisaties) en het onderzoeken van de mogelijkheid om een overdekte wachtplek aan te leggen bij de begraafplaats. Al deze moties zijn aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
AB ChristenUnie 2014221,2 kBapplication/pdfdownload
Motie CU afvalinzameling en -scheiding78,6 kBapplication/pdfdownload
Motie CU BuitenBeter app75,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug