Tjalke Alkema

Hoewel de ChristenUnie een christelijke partij is zetten we ons toch in voor iedereen. Dat moet en is tegelijk mooi om te doen. Dienstbaar zijn voor alle Ridderkerkers.

Ik ben Tjalke Alkema en op 19 maart word ik 43. Ik ben vader van 4 kinderen, 3 dochters en 1 zoon. Ik werk als ontwerper, calculator, werkvoorbereider en systeem expert ten behoeve van de productie van nieuwe medicijnen. Ik help graag mensen, en via de politiek is er veel mogelijk en liggen er veel kansen. We helpen mensen graag verder met mooie en duurzame innovaties.

Zelf leverde ik een belangrijke bijdrage aan het oplossen van een al jarenlang slepend probleem rond de wateroverlast aan de Kerkweg. Vaak begrijpen burgers en politiek elkaar niet. Door hulp van iemand die politiek en burgers begrijpt bereik je samen het doel. Dat is bij de Kerkweg uitstekend gelukt.

Wanneer ik als een verbindende factor kan worden ingezet, of als het gaat over duurzaamheid in onze samenleving, voor hulp wie hulp nodig heeft, dan doe ik dat graag. Voor iedereen. Daar ligt mijn hart.

Contact t.alkema@ridderkerk.christenunie.nl

Raadsbijdragen Tjalke Alkema

Raadsbijdrage 12 oktober 2017 "Gebiedsvisie P.C. Hooftstraat"

PC Hooftstraatdinsdag 17 oktober 2017 10:02 Geachte voorzitter, De gebiedsvisie P.C. Hooftstraat van vanavond is in drie fasen tot stand gekomen. Daarmee zijn de wensen van ondernemers, bewoners en gemeente goed op papier gezet en sluit ... lees verder

Raadsbijdrage 14 september 2017 "Omgevingsvisie"

Omgevingsvisievrijdag 15 september 2017 09:49 Voorzitter, Allereerst willen we aan allen die aan deze omgevingsvisie hebben gewerkt grote waardering uitspreken en bedanken voor het vele werk dat is verzet. Een mooi en professioneel ... lees verder

Raadsbijdrage 29 juni 2017 "Zienswijze Metropoolregio Rotterdam Den Haag Kadernota Openbaar Vervoer"

MRDHvrijdag 07 juli 2017 12:25 Voorzitter, De ChristenUnie is voor verbetering van het openbaar vervoer. Altijd al geweest. Deze nota laat dezelfde uitgangspunten zien. We vinden de invulling van de duurzaamheid concreet en ... lees verder

Raadsbijdrage 23 maart 2017 "Meetpunt Rijksstraatweg"

rijksstraatwegmaandag 17 april 2017 22:01 Voorzitter, De bewoners van de Rijksstraatweg hebben het nu zwaar. Er gebeurt op dit moment veel in het gebied en dat geeft altijd overlast en vooral onduidelijkheid. Dat moeten we onderkennen en ... lees verder

Raadsbijdrage 23 februari 2017 "Waalvisie"

waalvisiemaandag 17 april 2017 21:54 Voorzitter, De ChristenUnie vindt de Waalvisie prachtig, mooi en goed. Mooi ook hoe de visie tot stand gekomen is, een goed voorbeeld van samenwerken. Het zal duidelijk zijn dat de ChristenUnie ... lees verder

Raadsbijdrage 26 januari 2017 "MRDH zienswijze PvE busconcessies"

OV Fietsvrijdag 27 januari 2017 21:10 Voorzitter, Hier zit een tevreden fractie, maar ook een fractie die zich zorgen maakt en kansen ziet. Tevreden zijn we over de eerste belangrijke voorwaarde die wij ons stelden bij het opnieuw ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Hoe dichtbij wilt u ons hebben?”

CURkerk logovrijdag 27 januari 2017 20:21 De politiek dichtbij de inwoners? Ik hoor u denken! “De politiek staat verderaf van de burger dan ooit. We worden niet meer serieus genomen, met onze inbreng wordt niets gedaan.” Het is duidelijk ... lees verder

Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Kadernota begroting 2017"

begrotingdinsdag 05 juli 2016 10:05 Voorzitter, Zoals elk jaar ook nu weer een kadernota. We hebben als gemeente Ridderkerk met veel veranderingen te maken gehad en we krijgen er nog meer. Zo hadden we eerst te maken met de BAR en ... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Aanpassen Verordening Algemene Begraafplaats"

Vredehofdonderdag 30 juni 2016 12:09 Voorzitter, Het college stelt voor, en dan noem ik alleen even de eerste drie gevraagde beslissingen van de raad in het voorstel, de foetusgraven en kindergraven (tot 18 jaar) kosteloos uit te ... lees verder

Raadsbijdrage 21 april 2016 "prestatieafspraken woonvisie, progressie en gemeente Ridderkerk"

woonvisie-logovrijdag 22 april 2016 22:34 Geachte voorzitter, Met belangstelling hebben wij het document gelezen. De ChristenUnie is tevreden over de behaalde resultaten tot nu toe en de opgetekende prestatieafspraken. Nieuw is dat ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Klimaatbestendigheid in Ridderkerk”

klimaatdinsdag 19 april 2016 22:36 Klimaatadaptatie Klimaatadaptatie is tenminste aandacht hebben voor de klimaateffecten met betrekking tot wateroverlast, waterveiligheid, droogteproblematiek of hittestress. Hoe gaan we in onze ... lees verder

Raadsbijdrage 14 april 2016 "Startnotitie gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand"

driehoekdinsdag 19 april 2016 22:33 Geachte voorzitter, Vanavond bespreken we de startnotitie gebiedsontwikkeling Driehoek het Zand, of moet ik zeggen de herstart notitie. Immers we zijn weer terug bij af en maken vanaf vanavond een... lees verder

Raadsbijdrage 21 januari 2016 "Mobiliteitsagenda 2015-2018"

fietsenvrijdag 22 januari 2016 20:26 Geachte voorzitter, Van A naar Beter, dat is de leus van Rijkswaterstaat. Voor Ridderkerk betekent dit in gesprek gaan zowel intern als extern aan de hand van deze mobiliteitsagenda om tot beter ... lees verder

Raadsbijdrage 10 december 2015 "Startnotitie bestemmingsplan centrum"

Gemeentemaandag 14 december 2015 22:35 Voorzitter, De startnotitie bestemmingsplan centrum geeft vooral duidelijk aan welk proces we ingaan en wat de argumenten zijn om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. De argumenten zijn wat ... lees verder

Raadsbijdrage 26 november 2015 "Zienswijze partiële herziening VRM windenergie Zuid-Holland"

windenergiemaandag 30 november 2015 22:52 Geachte voorzitter, De fractie van de ChristenUnie wil het college en de ambtenaren die aan deze zienswijze hebben gewerkt een compliment geven voor de manier waarop uw voor de belangen van ... lees verder

Raadsbijdrage 14 september 2015 "Motie ChristenUnie Vluchtelingenopvang"

migrantendinsdag 15 september 2015 17:00 In de extra raadsvergadering op maandag 14 september (de agenda van 10 september was te groot om op één avond te behandelen) is op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend rond de vluchtelingencrisis in Nederland. lees verder

Raadsbijdrage 10 september 2015 "Ondergronds brengen hoogspanningsleidingen"

hoogspanningzaterdag 12 september 2015 10:06 Voorzitter, De ChristenUnie kiest voor de bewoners als het gaat om veiligheid, gezondheid en welzijn. Ridderkerk zet zich al langer in voor luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Vanavond voegen wij ... lees verder

Raadsbijdrage 02 juli 2015 "brief werkgroep lucht en geluid windturbines 2"

Windturbinevrijdag 03 juli 2015 21:33 Voorzitter, Waarom, zo las ik onlangs, treedt er ondanks de vele voordelen van windenergie nog zoveel weerstand op en is er nog zoveel discussie. De conclusie lijkt logisch. Er zijn meer ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 "Motie Bijna-Energieneutraal Reijerwaard"

Bijna energieneutraalzaterdag 23 mei 2015 16:09 MOTIE VAN DE RAADSLEDEN PETER MEIJ (CDA), TJALKE ALKEMA (CU),  BJÖRN ROS (D66\GL), INZAKE ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN NAAR BIJNA- ENERGIE NEUTRAAL BEDRIJVENTERREIN NIEUW REIJERWAARD Voorgesteld: 21 ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 "Programma duurzaamheid 2015-2018"

Duurzaamheidzaterdag 23 mei 2015 16:01 Voorzitter, Duurzaamheid is niet alleen duur. Het levert ook veel op. Vanavond maken we een keuze voor de toekomst. En dat we daarom ons uitspreken voor het voorstel, is voor de ChristenUnie niet ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 "Motie Rembrandtweg"

Energieneutraalzaterdag 23 mei 2015 15:56 MOTIE VAN DE RAADSLID BJÖRN ROS (D66/GROENLINKS) EN TALKE ALKEMA (CHRISTENUNIE) INZAKE ENERGIENEUTRAAL BOUWEN LOCATIE REMBRANDWEG Voorgesteld: 21 mei 2015, Nr. 2015 - ………… De gemeenteraad van ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 "Herstructurering Rembrandtweg"

Rembrandtwegzaterdag 23 mei 2015 15:34 Voorzitter, Het voorstel tot het vaststellen van de startnotitie herstructurering Rembrandtweg kan op onze instemming rekenen. Alleen bij het kopje duurzaamheid ligt volgens de ChristenUnie nu de ... lees verder

Raadsbijdrage 23 april 2015 "Buitengebied Ridderkerk"

buitengebiedvrijdag 24 april 2015 13:28 Voorzitter, Uit de vele ingediende zienswijzen, blijkt hoe belangrijk de betreffende inwoners hun woon en werkgebied vinden en hoe gevoelig sommige zaken kunnen liggen. De buitengebieden in ... lees verder

Raadsbijdrage 03 maart 2015 "Sportnota bewegend verbinden"

sportnotadonderdag 05 maart 2015 12:46 Voorzitter, Ik heb de beweegvisie 2009 er nog eens op nagelezen en moet zeggen dat de nu voorliggende kadernota 2015-2020 helderder en beter leesbaar is. De 16 opgeschreven ambities zijn ambities ... lees verder

Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Toekomstvisie detailhandel Ridderkerk"

Ridderhofvrijdag 23 januari 2015 21:27 Een bloeiende detailhandel, geen of bijna geen leegstand in onze winkelgebieden, een levensvatbare en toekomstbestendige detailhandel, dat is toch wat wij allemaal willen. Helder in de visie is ... lees verder

Raadsbijdrage 11 december 2014 "verordeningen participatiewet en WWB maatregelen"

maandag 15 december 2014 23:07 Voorzitter, In onze vorige bijdrage over het beleidskader participatiewet Ridderkerk, heeft de ChristenUnie de nadruk gelegd op duurzaam maatwerk, werk vinden en houden met een goede balans tussen... lees verder

Raadsbijdrage 28 oktober 2014 "Beleidskader Participatiewet"

participatiewetwoensdag 29 oktober 2014 11:02 Voorzitter, De participatiewet heeft als doel meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. De uitvoering van de wet moet mensen helpen zelfredzamer te worden maar moet er niet toe... lees verder