Robert Kooijman

Ik wil me naast mijn baan bij de gemeente Rotterdam en mijn taak als man en vader van drie kinderen graag inzetten voor Ridderkerk.

Vanuit mijn christelijke overtuiging wil ik opkomen voor de kwetsbaren in onze samenleving. De afgelopen jaren zijn vanuit het rijk diverse taken overgedragen naar de gemeenten. Ook komend jaar gaan de gemeentelijke verantwoordelijkheden rond (jeugd)zorg, welzijn en sociale zaken. toenemen 

Degenen die hulp het hardst nodig hebben, verdienen daarin de absolute zorg en aandacht van de gemeente. Daar wil ik mij de komende periode hard voor maken.

Contact r.kooijman@ridderkerk.christenunie.nl

Raadsbijdragen Robert Kooijman

Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid

subsidiezaterdag 24 februari 2018 22:56 Met het nieuwe subsidiebeleid wordt een duidelijker koppeling gelegd tussen de verstrekkingen van subsidies en de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. Zodoende wordt ook via subsidies een bijdrage gedaan aan de doelen die we met ons beleid voor ogen hebben. De ChristenUnie vind dit een goede lijn. lees verder

Raadsbijdrage 14 december 2017 "Nieuwbouw sporthal PC Hooftstraat"

Inpassingstekening Sporthal PC Hooftmaandag 18 december 2017 22:21 Over de financiën zal ik dit keer kort zijn voorzitter. De opmerkingen die ik bij mijn vorige bijdrage maakte, gelden ook hier. De gemoeide kapitaallasten van € 213.900 passen net als die van ... lees verder

Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk"

Inpassingsstudie Geminimaandag 18 december 2017 22:13 Voorzitter, Investeren in onderwijs. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die dat een slecht plan vinden. Het gaat vanavond echter niet alleen om een inhoudelijke investering in het ... lees verder

Raadsbijdrage 2 november 2017 "Algemene Beschouwingen bij begrotingsbehandeling 2018

Raadszaalzaterdag 04 november 2017 20:22 Op 2 november heeft de gemeenteraad de hele dag vergaderd, naar aanleiding van de gepresenteerde begroting voor 2018. Alle politieke partijen, met uitzondering van Partij 18Plus, hebben voorafgaand aan deze vergaderingen hun Algemene Beschouwingen op schrift ingediend. Tijdens de begrotingsbehandeling kreeg iedere partij de gelegenheid om de highlights van deze Beschouwingen te presenteren. Hieronder de highlights van de ChristenUnie. lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Werkbezoek werkt!”

Werkbezoek 102017donderdag 05 oktober 2017 09:37 In de paar jaar dat ik nu raadslid ben, heb ik kilometers tekst voorbij zien komen. Beknopte of soms uitgebreidere voorstellen, visies, rapporten en verordeningen. Belangrijk om je daar steeds als... lees verder

Raadsbijdrage 14 september 2017 "toekomstige relatie stichting Sport en Welzijn Ridderkerk"

SenWvrijdag 15 september 2017 10:06 Dank u wel voorzitter, Een aantal fracties begon hun bijdrage al met een terugblik naar het Rekenkamerrapport. Zo ook onze fractie. Het was een stevig rapport, waarin duidelijk werd dat de ... lees verder

Raadsbijdrage 4 juli 2017 "Kadernota 2018"

Kaartenvrijdag 07 juli 2017 12:36 Voorzitter, Met interesse heeft de ChristenUnie de kadernota 2018 doorgenomen. Dit keer wellicht een nota met een beperktere horizon, omdat het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken.... lees verder

Raadsbijdrage 29 juni 2017 "Raadsbijdrage Jaarstukken 2016 en 1 e tussenrapportage 2017"

Jaarrekeningvrijdag 07 juli 2017 12:32 Voorzitter,  de jaarrekening is een indrukwekkend pak papier, waarmee het college invulling geeft aan zijn verantwoordingsplicht aan de raad over 2016 voor ruim 110 miljoen euro aan lasten en ... lees verder

Raadsbijdrage 15 december 2016 "Motie inzake verbeteren fietsroutes sportpark Reijerpark"

CU motie 15122016vrijdag 16 december 2016 12:04 MOTIE VAN HET RAADSLID ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE) INZAKE VERBETEREN FIETSROUTES SPORTPARK REIJERPARK Voorgesteld 15 december 2016 Nr. 2016 – .. De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter ... lees verder

Raadsbijdrage 15 december 2016 "Uitkomsten onderzoek KCR en sporthal Reijerpark"

kcrlogovrijdag 16 december 2016 11:48 Voorzitter, Hier zit een tevreden fractie! Als een van de eerste uitwerkingen van het IAP ligt er nu een mooi voorstel op tafel. En het is meer dan een collegevoorstel. Dit plan wordt breed ... lees verder

Algemene beschouwingen 2016

Raadszaalzaterdag 05 november 2016 16:00 Op 3 november werd in de gemeenteraad de begroting over 2017 besproken. De fractie van de ChristenUnie kwam op deze dag met een drietal moties, en één amendement. De begrotingsraad begon met een 1e termijn van vijf minuten, waarin een aantal highlights konden worden aangegeven. lees verder

Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2020"

bord-whatsapp-preventie-geeldinsdag 05 juli 2016 10:10 Voorzitter, Is Ridderkerk veilig? Dat is eigenlijk de vraag die vanavond op tafel ligt. Aan het integraal veiligheidsbeleid is een grondige veiligheidsanalyse vooraf gegaan. Wij zijn tevreden over... lees verder

Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Raadsbijdrage Jaarrekening 2015"

Jaarrekeningdonderdag 30 juni 2016 13:20 Voorzitter, Ik had me er vanavond makkelijk van af kunnen maken. Na het teruglezen van mijn bijdrage in de raad van juni vorig jaar waar we de jaarstukken van 2014 bespraken, zag ik veel ... lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Nieuwe Buren”

statushoudersvrijdag 10 juni 2016 11:19 Het zal u niet ontgaan zijn. Het college van B&W heeft een voorstel gedaan voor twee opvanglocaties voor vergunninghouders. Vergunninghouders… een verwarrende naam: bedoeld worden vluchtelingen ... lees verder

Raadsbijdrage 21 april 2016 "Minimabeleid"

minimazaterdag 21 mei 2016 21:00 Voorzitter, Na lang wachten, en een aantal malen uitstel, ligt er nu een nota minimabeleid voor ons. Zoals u weet heeft de ChristenUnie een aantal malen uitdrukkelijk gevraagd om dit beleid, ... lees verder

Raadsbijdrage 14 april 2016 "Integraal Accommodatie Plan"

sporthalvrijdag 15 april 2016 15:00 De ChristenUnie heeft zich al geruime tijd sterk gemaakt voor een integrale visie op alle sportaccommodaties in Ridderkerk. Dat er nu een Integraal accommodatieplan voor ons ligt waarin niet alleen de sportaccommodaties maar ook het overig maatschappelijk vastgoed is betrokken, maakt deze visie alleen maar meer integraal, en daar zijn we zeer content mee. Er is hier veel werk verzet, complimenten aan de betrokken ambtenaren en collegeleden voor dit plan! lees verder

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Motie VN verdrag inzake rechten van mensen met een handicap"

VN verdrag gehandicaptenwoensdag 17 februari 2016 16:10 Op 21 januari jongstleden was het feest. Een feest van inclusie, omdat de Tweede Kamer op die dag eindelijk instemde met de ratificatie van het VN-gehandicaptenverdrag. lees verder

Raadsbijdrage 16 februari 2016 "Participatieverordening sociaal domein 2016"

sociaal domein participatiewoensdag 17 februari 2016 16:02 De ChristenUnie hecht grote waarde aan de adviezen van zowel het maatschappelijk burgerplatform als het platform voor de minima. Gevraagd en ongevraagd brengen zij advies uit over de onderwerpen die de platforms betreffen. We zijn het eens met de keuze van het college om deze adviezen in eerste instantie te richten aan het college. Immers, zij zijn als dagelijks bestuur verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in Ridderkerk. lees verder

Column Buiten de raad gesproken “Lichtpunt”

Kaarsmaandag 07 december 2015 16:44 Afgelopen zondag was het de eerste adventszondag van 2015.  Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest, de tijd waarin christenen de komst van Jezus Christus verwachten. In de meest ... lees verder

Raadsbijdrage 5 november 2015 "Begroting 2016"

foto raadzaalvrijdag 06 november 2015 12:33 Op donderdag 5 november is er in de gemeenteraad de hele dag vergaderd over de begroting 2016. Hiertoe hebben alle partijen hun algemene beschouwingen ingediend. Onze beschouwingen zijn in een 1e termijn van 5 minuten kort toegelicht door onze fractievoorzitter Robert Kooijman. In dit nieuwsbericht kunt u zijn bijdrage 1e termijn lezen. De algemene beschouwingen en de ingediende moties zijn onderaan deze pagina te downloaden. lees verder

Raadsbijdrage 15 oktober 2015 "Besluit al dan niet aankopen woningen Rijksstraatweg buiten het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard"

Nieuw Reijerwaardzaterdag 24 oktober 2015 10:42 Voorzitter, Vanavond komen we terug op een onderwerp wat door de ChristenUnie in 2012 en 2013 al aan de orde is gesteld: het al dan niet aankopen van woningen aan de Rijksstraatweg. Als ... lees verder

Raadsbijdrage 15 oktober 2015 "Komst AZC Rotterdam Beverwaard"

vluchtelingenzaterdag 24 oktober 2015 10:36 Voorzitter, De fractie van de ChristenUnie wil, na wat eerder vanavond is gezegd, op dit moment het volgende kwijt ten aanzien van de komst van het AZC in Rotterdam: Wij zien op dit moment geen ... lees verder

Raadsbijdrage 14 september 2015 "Motie ChristenUnie Vluchtelingenopvang"

migrantendinsdag 15 september 2015 17:00 In de extra raadsvergadering op maandag 14 september (de agenda van 10 september was te groot om op één avond te behandelen) is op initiatief van de ChristenUnie een motie ingediend rond de vluchtelingencrisis in Nederland. lees verder

Raadsbijdrage 10 september 2015 "Herstelplan ToBe"

TOBEzaterdag 12 september 2015 10:15 Voorzitter, ToBe or not ToBe, dat is voor vanavond the question. Sinds de zomer van 2014 zijn we hierover een aantal keren geïnformeerd door het college. Toch was het pas bij het nu voorliggend ... lees verder

Raadsbijdrage 02 juli 2015 "Kadernota 2016"

Kadernotavrijdag 03 juli 2015 14:10 2015 is al weer voor de helft om. Daar waar we in 2014 zo hard naar toe gewerkt hebben, naar die 1 januari (en dan heb ik het uiteraard over de 3 decentralisaties), is inmiddels al weer een half ... lees verder

Raadsbijdrage 25 juni 2015 "Jaarrekening 2014 en 1e tussenrapportage 2015"

Jaarrekeningzaterdag 27 juni 2015 14:24 Voorzitter, Vanavond maken we de balans op. Hoe staat Ridderkerk er op dit moment financieel gezien bij, en hoe verlopen de zaken op dit moment in vergelijking tot dat wat we tijdens de ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 Communicatieplan Ridderkerk (vervolg), incl. rapport Rekenkamer “werken aan een betere digitale dienstverlening”

Digitale dienstverleningvrijdag 22 mei 2015 09:43 Raadsbijdrage 21-05-2015 Communicatieplan Ridderkerk (vervolg), incl. rapport Rekenkamer “werken aan een betere digitale dienstverlening”  Voorzitter, Het rapport van de Rekenkamercommissie laat ... lees verder

Raadsbijdrage 21 mei 2015 Initiatiefvoorstel D66/GroenLinks tot vaststelling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Ridderkerk 2015 (1e herziening)

WMOvrijdag 22 mei 2015 09:34 Raadsbijdrage 21-05-2015 Initiatiefvoorstel D66/GroenLinks tot vaststelling Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Ridderkerk 2015 (1e herziening)  Voorzitter, Drie punten wil ik vanavond ... lees verder

Voorlopig geen eigen bijdrage jeugdhulp

ouderbijdrage_jeugdhulpmaandag 30 maart 2015 23:00 In de raadsvergadering van 26 maart jl. heeft de ChristenUnie een motie ingediend om voorlopig de ouderbijdrage in de jeugd-ggz niet te innen nu staatssecretaris Van Rijn onderzoek doet naar de gevolgen van deze bijdrage. Een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zicht achter deze motie, en heeft het college nu opdracht gegeven te wachten met innen zolang dit onderzoek nog loopt. De motie werd mede ingediend door de PvdA, Leefbaar Ridderkerk en Partij 18Plus, en kreeg daarnaast nog steun van D66/GroenLinks en EvR. lees verder

Raadsbijdrage 26 maart 2015 "Toekomst Boomgaard"

boomgaardzaterdag 28 maart 2015 17:44 Voorzitter, Hoe de mening van de ChristenUnie de afgelopen jaren is geweest over de boomgaard en de invulling van dit gebied, zal ik omwille van de tijd achterwege laten. Ik denk dat de meeste ... lees verder

Raadsbijdrage 26 maart 2015 "Besluitvorming welke beleidsregels van Besluit maatschappelijke ondersteuning en Wmo beleidsregels opgenomen moeten worden in de Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk en inhoud daarvan"

wmo-logozaterdag 28 maart 2015 15:04 Voorzitter, Een bijzonder agendapunt vanavond. En dat niet zozeer vanwege de lange titel van dit agendapunt (ook al is dat denk ik ook uniek), maar er ligt vanavond een voorstel voor een herziene ... lees verder

Raadsbijdrage 19 februari 2015 "Actieprogramma Veiligheid 2015"

veiligheidvrijdag 20 februari 2015 20:18 Voorzitter,  De ChristenUnie herkent zich in de acties die in dit actieprogramma zijn benoemd. Preventie speelt een belangrijke rol in verschillende acties en ook het schaalniveau van wijken en ... lees verder

Raadsbijdrage 22 januari 2015 "Beleidskader schuldhulpverlening"

schuldhulpverleningvrijdag 23 januari 2015 16:00 Opnieuw buigen we ons over de schuldhulpverlening. Een belangrijk onderwerp, waar helaas steeds meer Nederlanders, en ook Ridderkerkers, mee te maken krijgen. In een tijd waarin de inkomsten voor velen minder worden i.v.m. baanverlies, gebrek aan opdrachten bij ondernemers of zelfs een faillissement , lopen schulden al snel op. lees verder

Raadsbijdrage 27 november 2014 "Beleidsplan Wmo 2015-2018 en Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015"

k_WMOvrijdag 28 november 2014 22:24 De decentralisatie van de maatschappelijke ondersteuning is al enige jaren gaande. Na een ‘eerste fase’, waarin gemeenten ervaring hebben kunnen opdoen met het vormgeven en uitvoeren van beleid op dit terrein (de ‘Wmo 2007’), staan we nu op het punt om de verantwoordelijkheden van de gemeenten nog verder te vergroten (de ‘Wmo 2015’). lees verder

Raadsbijdrage 28 oktober 2014 "Meerjarenbeleidskader Jeugdhulp"

Jeugdhulpwoensdag 29 oktober 2014 11:07 Voorzitter, Het afgelopen jaar is ongelofelijk hard én voortvarend gewerkt door de Ridderkerkse ambtenaren aan het voorliggend beleidskader jeugdhulp, met als uitvloeisel daarvan de verordening en... lees verder

Raadsbijdrage 10 juli 2014 "Kadernota"

Raadszaaldonderdag 10 juli 2014 07:58 Voorzitter, Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich ... lees verder

Raadsbijdrage 3 juli 2014 "Schuldhulpverlening rekenkamercommissie"

schuldhulpverleningzaterdag 05 juli 2014 15:58 Wat de ChristenUnie vaststelt na het lezen van dit rapport is dat er goede dingen gebeuren, maar dat er geen SMART beleid met heldere, meetbare doelstellingen aan ten grondslag ligt. De fractie ... lees verder