Nieuwsbrief Kerst 2016

Van de voorzitter...

“Hij kwam bij ons heel gewoon”

Ik weet niet hoe het u vergaat maar elke jaar als ik het kerstfeest vier komt er wel iets op je af wat je raakt. Dat kan zijn in een preek, meditatie, overdenking of een lied. In een preek vind ik dat erg mooi om dat je daardoor ervaart dat we met een Levend Woord te maken hebben.

Dit jaar werd ik bepaald bij het  lied “Hij kwam bij ons heel gewoon de Zoon van God als mensenzoon” (opw.268). Het raakte me omdat Gods Zoon naar ons toekwam in de harde realiteit van deze wereld om ons te dienen als een knecht, en zoals het lied zegt “Hij heeft zijn leven afgelegd” en dat deed Hij voor ons.

Ik moest denken aan het motto van de ChristenUnie campagne “hoopvol realistisch”. We leven in een wereld die enorme problemen heeft, wereldwijd maar ook in ons eigen land. In die realiteit zond God zijn eigen Zoon, die uiteindelijk Zijn leven gaf voor onze zonden, en daardoor hoop in alle omstandigheden en voor alle tijden.

Het lied zegt “Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd en kracht”, zo mogen wij ook dienstbaar zijn in de voetsporen van Hem. Laten we dienstbaar zijn in ons gezin, werk en samenleving. We hebben een boodschap die gehoord mag worden, landelijk maar ook in ons eigen Ridderkerk.

Zo wil ik u allen gezegende kerstdagen toewensen en een hoopvol/realistisch 2017!

Namens het bestuur van de ChristenUnie Ridderkerk

Leo van der Welle

Van de fractievoorzitter...

De decembermaand is een maand van vrede, licht en hoop. Een maand van terugkijken en reflectie. Maar als we dan terugkijken naar afgelopen jaar, wie gelooft er dan nog in vrede, wie heeft er hoop voor de toekomst? Beelden van geweld komen momenteel onze huiskamers binnen via diverse media. We zien beelden van een aanslag in Berlijn, van mensen die voor hun leven rennen uit een kapot geschoten Aleppo, van een ambassadeur die live voor de camera van het leven beroofd wordt. En juist nu wordt het kerst. Kerst betekent niet dat er geen duisternis meer zal zijn, maar we mogen wel geloven dat het Licht alle duisternis zal overwinnen. De komst van de Verlosser, Immanuel (God met ons), wat een troost!

In politiek Den Haag is en blijft het spannend hoe men Nederland bestuurt en (straks na de verkiezingen in maart ’17) wil besturen, ook op het gebied van (inter)nationale veiligheid. Met lijsttrekker Gert-Jan Segers, aangevuld met inmiddels ervaren Kamerleden en een aantal mooie nieuwe namen op de kieslijst, hoop ik dat de ChristenUnie op nationaal niveau een belangrijke rol kan en blijft spelen.

Als lokale ChristenUnie fractie mogen we terugzien op een goed jaar. Een jaar waarin er een aantal belangrijke thema’s de raadsagenda is gepasseerd. Zo hebben we in april het Minimabeleid vastgesteld en in juni het beleid rond de Schuldhulpverlening. Als ChristenUnie hebben we in beide beleidsvelden nadrukkelijk gevraagd om toe te zien dat niemand hier tussen wal en schip raakt, en dat maatwerk altijd mogelijk moet zijn. Dankzij een unaniem aangenomen motie heeft Arie van Nes gezorgd dat met ingang van 2017 de  kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor hen die daar recht op hebben automatisch wordt verrekend.

Met het vaststellen van het Integraal Accommodatieplan een lange termijn visie vastgelegd voor de Ridderkerkse scholen en sportaccommodaties. Een veelomvattende visie, waarin de onlangs door de raad vastgestelde verplaatsing van korfbalvereniging KCR en de bouw van een nieuwe sporthal het eerste zichtbare resultaat van zal zijn. Onze fractie heeft bij dit onderwerp nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een duurzame oplossing. Het college heeft deze ambitie ook, en gaat voor een energieneutraal en duurzaam sportcomplex. Dankzij een aangenomen motie van de ChristenUnie wordt gelijktijdig met de realisatie van dit sportcomplex ook gekeken naar de fietsroutes naar het Reijerpark, zodat er straks ook veilig en comfortabel naar de trainingen kan worden gefietst.

Andere moties die we het afgelopen jaar (mede) hebben ingediend en die zijn aangenomen, zijn bijvoorbeeld het opstellen van een Ridderkerkse Inclusie Agenda, waarbij toegankelijkheid voor mensen met een beperking de norm wordt en de motie om de eigen bijdrage voor respijtzorg voor mantelzorgers substantieel te verminderen en te onderzoeken of andere eigen bijdrages in de WMO ook verminderd zouden kunnen worden.

Een belangrijk onderwerp dit jaar was ook de opvang van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus). Eind 2015 hadden we als ChristenUnie via een motie gevraagd om een onderzoek naar mogelijke opvanglocaties in Ridderkerk, wat nu uitgemond is in het opvangen van 12 vluchtelingen in een leegstaand schoolgebouw aan de Windmolen, en een reservering voor het plaatsen van woonunits in het Prunusplantsoen.

Wanneer je de schokkende beelden ziet op TV, de verhalen hoort van vluchtelingen (we hadden op onze laatste ledenvergadering Ibrahem, een Syrische vluchteling die inmiddels in Ridderkerk woont op bezoek) en rondkijkt in het AZC Beverwaard, begrijp je iets van wat deze mensen hebben doorstaan voordat ze uiteindelijk in ons Nederland arriveerden. Heeft u zich trouwens al aangemeld voor een Meat & Eat met een vluchtelinggezin? Dat is echt een aanrader en een verrijking, niet alleen voor de vluchtelingen, maar zeker ook voor u, en uw gezin. Mijn gezin mocht ook een Syrisch gezin ontvangen, we hebben daar een mooi contact aan overgehouden. Aanmelden kan via de website van Stichting Present. 

Blij zijn we overigens ook met de oprichting van het Platform Vluchtelingen, waarin naast de verschillende lokale organisaties als Vluchtelingenwerk, Sport&Welzijn, Woonvisie en Stichting Present ook bijvoorbeeld de kerken in vertegenwoordigd zijn. Het platform kan dienen om binnen Ridderkerk de hulp aan vergunninghouders, maar ook de acceptatie binnen Ridderkerk te helpen vergroten.

Zo hebben we het afgelopen jaar ons dus weer in mogen zetten voor u en voor alle Ridderkerkers. En dat hopen we het komende jaar ook weer te mogen doen. Daarbij verwachten we het niet van onszelf, maar mogen we ons in afhankelijkheid weten van onze God, die naar ons om wil zien, en Zijn eigen Zoon naar deze wereld zond, als onze Zaligmaker.

Mede namens mijn (steun)fractieleden Arie van Nes, Tjalke Alkema, Erna de Wolff en Raymond Schrik wens ik u fijne feestdagen toe en een gezegend 2017.

Robert Kooijman

“Duisternis kan geen duisternis verdrijven, enkel het licht is daartoe in staat. Haat kan geen haat verdrijven, enkel de liefde is daartoe in staat – Martin Luther King”

Van de wethouder...

"Het touwtje uit de brievenbus"

Het jaar rondt af. We kijken terug. We zien veel mooie dingen en zijn dankbaar. We kijken terug. We zien ook verdrietige dingen en proberen er mee om te gaan. We zien ook toenemende spanning in de wereld. Er spelen zich dagelijks heel wat drama’s af. En dan komt nog maar een klein deel daarvan prominent in het nieuws. Wat een verschrikking en wat een gebrokenheid.

De wereld rondt ook af, weten we. De ellende van de laatste periode is ons in de Bijbel meer dan dringend duidelijk gemaakt. Maar ook is het perfecte perspectief geschetst. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met Kerst steken we ons licht op. Jezus kwam op deze wereld om herstel in gang te zetten. Door Kerst zien we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en daarmee weten we ook van de terugkomst van Jezus in deze wereld.

Dat gegeven geeft rust in ons handelen. We hebben te zorgen voor deze aarde. In de eerste plaats voor de mensen om ons heen maar ook voor de hele schepping. We hebben onrecht te bestrijden waar het zich voordoet. Op de plaats waar je gesteld bent. Bij iedere keuze heb je je af te vragen of je de juiste beslissing neemt.

In Ridderkerk leven we in redelijke rust naast elkaar. Of ook langs elkaar? Zijn we parallelle samenlevingen geworden? Bewegen we ons vooral in onze eigen kring, onze eigen groep? Of zien we de ander? Houden we de ander voor dat er perspectief is?

Vorige week woensdag was ik in de Ichtuskerk op het Vlietplein. Daar werd kerstfeest gevierd met de buurt. De Reijerheem, de kerk, het wijkideeteam en de Bun hebben de handen ineen geslagen om de kerst samen te vieren. En dat vind ik mooi. En zo zouden we dat meer kunnen doen. Meer met elkaar in verbinding. Als gelovigen je licht niet onder de korenmaat zetten, zoals de ‘orthodox-streng-seculieren’ ons steeds voorhouden onder het mom van: geloof is voor achter de voordeur.

Onlangs was Jan Terlouw in een praatprogramma. Hij is van die partij die het geloof stevig achter de voordeur wil houden. In dat programma  had hij het over het touwtje uit de brievenbus. Dat klonk prachtig en half Nederland snikte het uit vanwege de mooie woorden. Bedoelde Terlouw dat hij weer wat gemakkelijker -middels dat touwtje- bij het geloof achter de voordeur wilde komen? Ik vraag het me af. Mijn wens is dat we als christenen weer meer publiek ons laten zien en horen in de samenleving. Het geloof is niet alleen voor achter de voordeur, maar vooral voor in de samenleving. Weg met die korenmaat en het touwtje, we laten het Licht niet wegmoffelen omdat het anders-gelovigen en seculieren niet welgevallig is.

Op naar het nieuwe jaar. Inderdaad Anno Domini 2017.

Marten Japenga