Column Buiten de raad gesproken “Nieuwe Buren”

statushoudersvrijdag 10 juni 2016 11:19

Het zal u niet ontgaan zijn. Het college van B&W heeft een voorstel gedaan voor twee opvanglocaties voor vergunninghouders. Vergunninghouders… een verwarrende naam: bedoeld worden vluchtelingen die een verblijfsvergunning voor vijf jaar hebben ontvangen (vroeger statushouders genoemd). Zij mogen dus de komende jaren in Nederland blijven wonen, met dezelfde rechten en plichten als iedere andere Nederlander.

In de Windmolen gaat het om 18 personen in de leegstaande dependance van De Botter. Aan het Prunusplantsoen gaat het om 36 vergunninghouders in tijdelijke woonunits. Voor de goede orde: het gaat dus niet om complete zelfstandige woningen waar u en ik in wonen, maar om sobere en doelmatige opvang.

Dat er ook vergunninghouders naar Ridderkerk komen, is niet meer dan normaal. Vanuit de landelijke overheid zijn we dit namelijk verplicht. In 2016 moeten we 127 vergunninghouders een onderdak geven in Ridderkerk. Die taakstelling is niet nieuw, de afgelopen jaren zijn er al zo’n 150 vergunninghouders in Ridderkerk komen wonen. De gemeenteraad heeft in september 2015 het college de opdracht gegeven om voor deze vergunninghouders alternatieve locaties te gaan zoeken. Het zal duidelijk zijn dat wanneer deze 127 mensen allemaal in een sociale huurwoning geplaatst zouden worden, dit een grote druk op de doorstroom binnen de sociale woningvoorraad zou zorgen en de huidige woningvoorraad waarschijnlijk niet toereikend zou zijn. Het onderzoek heeft dus nu geleid tot het voorstel voor de locaties Windmolen en Prunusplantsoen.

Inmiddels zijn er voor de direct omwonenden bijeenkomsten gehouden. Er was ruimte voor het stellen van vragen, en er werd extra uitleg gegeven over het voorstel wat binnenkort in de gemeenteraad wordt besproken. Erg jammer was het dat in Drievliet een inwoner had bedacht om zelfstandig uitnodigingen te kopiëren en te verspreiden waardoor diverse mensen voor niets naar deze informatieavond kwamen.

Voor beide locaties is nog lang niet alles uitgewerkt. Hoe worden de locaties ingericht, welke aanpassingen zijn er wenselijk ten aanzien van bijvoorbeeld de buitenruimte enz. Van belang is dat inwoners, en vooral ook de direct omwonenden meedenken. Centrale vraag hierbij is welke maatregelen nodig zijn om deze opvanglocaties in de buurt mogelijk te maken. Als u wilt meedenken, meld u dan bij de gemeente. Dat wordt zeker gewaardeerd!

Onlangs is er ook een eerste bijeenkomst geweest van het Platform Begeleiding Vergunninghouders Ridderkerk. Een platform waarin Vluchtelingenwerk samen met organisaties als Woonvisie, Sport & Welzijn, Het Gilde, Karaat, Stichting Present en de Ridderkerkse kerken de handen ineenslaan om de vergunninghouders te begeleiden in het integreren in de Ridderkerkse samenleving. Mede dankzij dit platform kunnen vrijwilligers helpen bij de begeleiding van deze groep nieuwe inwoners. Diverse inwoners hebben inmiddels al hun hulp aangeboden. Dat is fijn! Vorige week bijvoorbeeld hebben vrijwilligers een potje gevoetbald met een aantal vergunninghouders uit Ridderkerk. Als je deze boys ziet spelen, verdwijnt de angst. Zowel bij ‘hen’ als bij ‘ons’.

Zullen we de vergunninghouders die naar Ridderkerk komen laten merken dat we hier in Ridderkerk prettig wonen en naar elkaar omzien? Vroeger werd me al geleerd: goed voorbeeld doet goed volgen. Ik probeer daar graag invulling aan te geven, doet u mee?

Robert Kooijman
Fractievoorzitter ChristenUnie Ridderkerk
fractie@ridderkerk.christenunie.nl

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug