Column Buiten de raad gesproken “Klimaatbestendigheid in Ridderkerk”

klimaatdinsdag 19 april 2016 22:36

Klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie is tenminste aandacht hebben voor de klimaateffecten met betrekking tot wateroverlast, waterveiligheid, droogteproblematiek of hittestress. Hoe gaan we in onze gemeente om met steeds heviger hoosbuien, of langdurige regenval? Bouwen we op een manier dat er nog voldoende ruimte is voor bomen en groen om hitte te beperken?

Wateroverlast

Wateroverlast is geen onbekend fenomeen binnen Ridderkerk. Op verschillende plaatsen in Ridderkerk zijn de afgelopen jaren verbeteringen en maatregelen ter voorkoming van wateroverlast getroffen. Toch blijft de vraag of ons huidig watersysteem robuust genoeg is voor de steeds heviger hoosbuien. Een watertoets op basis van de huidige normering zal niet overal een positief resultaat laten zien. Vooral de lager gelegen en oude wijken worden negatief beïnvloed door toenemende bebouwing en verharding in het gebied zelf of verderop. Een oplossing is om op de hoger gelegen wijken het water vast te houden en te bergen.

Watertoets

Het is een wettelijke taak van het waterschap om gemeentelijke bestemmingsplannen te toetsen op het onderdeel water. Bij de voorbereiding van bestemmingsplannen moet rekening worden gehouden met de effecten van het plan op de waterhuishouding. Een verantwoordelijke taak en dat vereist een goede samenwerking van de gemeente met het waterschap. Een blijvend aandachtspunt van de ChristenUnie.

Waterberging

De Christenunie heeft vorig jaar ook opnieuw aandacht gevraagd voor de nog af te ronden waterbergingsopgave binnen Ridderkerk. Ridderkerk moet nog enige hectares extra open water aanleggen om hevige hoosbuien of langdurige regenval te kunnen bergen. Meer ruimte maken voor water. De reservering staat, maar de uitvoering laat nog op zich wachten.

Participatie

Steeds meer inwoners komen zelf met goede ideeën en initiatieven. Raadpleging onder inwoners en ondernemers kan wat ons betreft breder. Ter voorbereiding op nieuwe bestemmingsplannen en tijdens de uitwerking daarvan zou op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid de innovatieve ideeën van burgers en ondernemers, bijvoorbeeld lokale hoveniers, een serieuze inbreng moeten krijgen.

Het uitschrijven van wedstrijden hoe tot een klimaatbestendig en duurzame invulling van een gebied te komen kan hierbij een middel zijn.

Ook de nieuwe omgevingswet biedt kansen om bijvoorbeeld bedrijven met innovatie en duurzaamheid voorrang te verlenen bij aanbesteding. Daarnaast geeft de wet meer mogelijkheden voor inwoners om zelf aan de slag te gaan. Ik zie kansen.

Delta programma

In de bestuursovereenkomst Deltaprogramma staat de ambitie om in 2050 klimaatbewust ingericht te zijn. Het Deltaprogramma biedt een digitaal kennisportaal met voorbeelden om tot invulling van gemeentelijk beleid te komen en er is de mogelijkheid om een klimaatscan uit te voeren. Een klimaatscan is in het huidige collegeprogramma van Ridderkerk opgenomen en zou inmiddels uitgevoerd moeten zijn. De uitkomst verwachten we binnenkort en zal tevens een goed startpunt zijn voor verder gemeentelijk beleid. Want beleid op klimaatadaptatie moet er wat de ChristenUnie betreft op korte termijn komen.

Wilt u reageren op de column of wilt u ons ergens anders over spreken, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u op http://ridderkerk.christenunie.nl/contact.

Tjalke Alkema

Raadslid ChristenUnie

Labels
Bijdragen

« Terug