Raadsbijdrage 17 maart 2016 "Welzijnskader: gewoon meedoen"

mantelzorgvrijdag 18 maart 2016 22:14

Dank voor het woord voorzitter.

In deze nota wordt afstand genomen van de verzorgingsstaat, althans de mensen worden niet meer door de staat volledig ontzorgd, maar zullen in deze staat wel verzorging behoeven en ook verkrijgen door de medemens, burgerkracht, gewoon meedoen. De samenleving gaat van individualistisch naar communautair, overigens wel met oog voor de kwetsbare en sociaal geïsoleerde burger.

De ambities zijn helder verwoord in 20 oneliners, echter zonder daar een prioritering aan te geven, maar wel met de mededeling dat het gefaseerd ingevoerd wordt. Kan de wethouder ons in haar reactie over deze prioritering en fasering nader informeren en aangeven welke keuzes hierin gemaakt worden?

We zijn blij met de aandacht voor mantelzorgers en vrijwilligers: zowel weten wie “meedoet” , ondersteuning van de mantelzorger/vrijwilliger, oog voor de belastbaarheid alsook waardering voor de inzet van de mantelzorger en de vrijwilliger. De ChristenUnie ziet dit ook graag stevig verankerd in het uitvoeringsprogramma.

Terugdringen van eenzaamheid van ouderen wordt in deze nota geduid als een van de ambities/opgaven, overigens wordt dit ook bij andere leeftijdsgroepen waargenomen getuige de nota jeugd. Voorzitter, we willen graag verwijzen naar de motie van 5 nov 2015, waarin de ChristenUnie aandacht vroeg voor deze groep. Wij vroegen ons af of er al resultaten te melden waren n.a.v. deze motie?

Preventie is belangrijk, ook in het voorkomen van verminderd welzijn. Het heeft twee positieve aspecten: verminderd welzijn wordt voorkomen en preventie is meestal veel goedkoper, we voorkomen hiermee nl. duurdere zorg.

Het college heeft in reactie op de adviezen van het maatschappelijk burgerplatform gemeld dat deze betrekking hebben op het komende uitvoeringprogramma. Mogen we hieruit concluderen dat deze hierin opgenomen worden?

Deze nota bevat de ambities die we in ons beleid nastreven en de kaders waarbinnen het uitvoeringsprogramma gemaakt gaat worden. Dit uitvoeringsprogramma zal in samenwerking met maatschappelijke partners en met de inwoners ingevuld worden. De ChristenUnie steunt deze burgerparticipatie van harte. Vandaar dat een evt. raadsbesluit over het uitvoeringsprogramma overbodig en vooral niet strookt met de ambitie van de raad om de burger meer te betrekken bij het beleid. Verder dient de raad op kaders te sturen en niet op details.

Ik dank u.

Arie van Nes, raadslid ChristenUnie

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug