Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid

subsidiezaterdag 24 februari 2018 22:56

Met het nieuwe subsidiebeleid wordt een duidelijker koppeling gelegd tussen de verstrekkingen van subsidies en de maatschappelijke doelen die de gemeente nastreeft. Zodoende wordt ook via subsidies een bijdrage gedaan aan de doelen die we met ons beleid voor ogen hebben. De ChristenUnie vind dit een goede lijn.

Het uitwerken van deze kadernotitie in beleidsregels zal nog wel de nodige hoofdbrekens kennen.  We vroegen de wethouder in de commissie al naar wat consequenties van dit kader voor de uitvoering. Bijvoorbeeld: hoe SMART willen we subsidievragers bevragen of controleren op de  effecten die men met de betreffende activiteit denkt te kunnen behalen? En hoe gaan we, bij schaarste van budget, de verdeling maken tussen de ene en andere mooie activiteit?

Voorzitter, bij het vragenuur sloot mevr. Van Nes – de Man zich aan bij een vraag van de ChristenUnie, nu blijkt wederom dat we op één lijn zitten. ’t Is een mooie avond…

Wat wij ook in het raadsvoorstel missen, is de relatie met de Wet Markt en Overheid en de discussie die we met name tijdens het vaststellen van het IAP hier in de raadszaal hebben gevoerd. De huurprijzen zouden als gevolg van deze wet omhoog moeten naar marktconforme tarieven. De verhoging van de huurprijs zou dan gecompenseerd kunnen worden door een even zo grote verhoging van de verstrekte subsidie.

Voor de ChristenUnie is dat een belangrijk punt. We vragen een toezegging van de wethouder, om in de uitwerking van de beleidsregels expliciet aandacht te geven aan de hoogte van subsidies irt de evt verhoging van huurprijzen van accommodaties. De totale, integrale kosten voor verenigingen mogen wat ons betreft niet toenemen. Uiteraard mag daarin ook een verlaging van energiekosten in meewegen, als de nieuwe onderkomens daartoe voordelen geven.

Een gemis is het wat ons betreft ook dat er nog niet gekeken is naar de consequenties van dit nieuwe beleid op bestaande subsidierelaties. Het lijkt ons een vanzelfsprekendheid dat tijdens de totstandkoming van dit kader wordt gekeken naar de gevolgen voor bestaande subsidies. Ook dit dus graag meenemen in de uitwerking van de beleidsregels.

En tot slot vraagt onze fractie nog om een transparante communicatie over verstrekte subsidies. Het lijkt ons goed om dat niet alleen bij de jaarrekening te doen, maar na verstrekking van een subsidie door het college hier ook een mededeling van te doen, bijvoorbeeld in de Blauwkai.

 

Robert Kooijman

Labels
Bijdragen

« Terug

Reacties op 'Raadsbijdrage 22 februari Kadernota Subsidiebeleid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.