Raadsbijdrage 14 december 2017 "Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk"

Inpassingsstudie Geminimaandag 18 december 2017 22:13

Voorzitter,

Investeren in onderwijs. Ik denk dat er maar weinig mensen zullen zijn die dat een slecht plan vinden. Het gaat vanavond echter niet alleen om een inhoudelijke investering in het leeronderwijs, maar vooral ook om het investeren in goede faciliteiten voor het voortgezet onderwijs in Ridderkerk, en specifiek voor het Gemini College.

Het Gemini heeft al heel lang moeten wachten, het wordt hoog tijd dat we daar als gemeente onze verantwoordelijkheid in nemen en overgaan tot de nu voorgestelde nieuwbouw.

Het benodigde investeringskapitaal is niet niks, als we naar het totaal gevraagde investeringskrediet kijken. Ruim 10 miljoen euro voor de school en bijbehorende sportzaal, en ruim 4 miljoen voor het opnieuw inrichten van het sportpark, waarmee RVVH ook een flinke kwaliteitsimpuls krijgt. Bij elkaar zo’n 15 miljoen euro, en dat is heel veel geld. Wanneer we kijken naar de kapitaallasten van deze investeringen, komen we op een jaarlijkse last van een krappe 7 ton voor de komende jaren. Dit bedrag kan, zoals het college aangeeft, worden bekostigd uit het meer jaren begrotingsoverschot.  

In de Raadsinformatiebrief van 24 november wordt ons inzicht gegeven in financiële stand van zaken van de uitvoering van het IAP. Dat overzicht gaat over het hoogste abstractieniveau, het totaal aan lasten en opbrengsten van het integrale accommodatieplan. Daar kunnen we nu zien dat de geprognotiseerde kapitaallasten aan de lastenkant inmiddels 2 ton lijken te dalen ten opzichte van de oorspronkelijke IAP begroting.

Op het totaal zijn we op dit moment dus tevreden als fractie, en ook de onderbouwing van dit specifieke plan zoals in het raadsvoorstel opgenomen.

Als fractie missen we echter toch iets, en ik heb het al aangegeven tijdens de commissiebehandeling: een soort barometer of thermometer waar we net wat meer inzicht krijgen in de opbouw van de bedragen zoals nu in de raadsinformatiebrief zijn opgenomen, zodat we ook per deelplan meer zicht krijgen op de financiële footprint van dat plan op het IAP. We vragen de wethouder om ons daar op korte termijn meer inzicht in te geven.

Voorzitter, ik wil ook nog heel even inhoudelijk het plan induiken. En dan met name over de bereikbaarheid van de school voor scholieren. Allereerst gaan we er van uit dat de meeste leerlingen met de fiets zullen komen. De fietsvoorzieningen moeten daar ook goed op zijn ingericht. Dat betekent dus een veilige oversteek over de Rotterdamseweg richting Slikkerveer. Een goede ontsluiting richting West en Barendrecht wordt het komend jaar al uitgevoerd dankzij onze eerdere motie. Dan blijft nog over de route vanuit het centrum. Wanneer we op de Indelingstekening kijken, zien we een mooie route vanaf de Koninginneweg ingetekend. Wanneer we de legenda er bij pakken, zien we echter dat het een voetpad betreft. Slechts een voetpad aanleggen lokt ongetwijfeld verkeerd gebruik uit, het wordt ook een mooie directe fietsverbinding. Laten we niet de ontwerpfout maken die een aantal jaren geleden is gemaakt bij de rotondes Populierenlaan.

Voorzitter, in de commissie heeft de wethouder al aangegeven te zullen kijken of we hier niet een fietspad naast kan worden aangelegd. Wat onze fractie betreft starten we hier met een proef voor een gecombineerd langzaam verkeer pad, een shared space.

Ook de busvoorzieningen moeten wat de ChristenUnie betreft voor middelbare scholen op orde zijn, zodat bij slecht weer de school prima bereikbaar is. Want uiteraard hopen we dat alle scholieren de fiets pakken of lopend naar school komen.

Aangezien de school komt te liggen in een gebied met nog meer voorzieningen, waaronder het zwembad, zou wat ons betreft een bushalte nabij de Fakkel best een logische keuze kunnen zijn. We vragen het college om hier blijvend oog voor te houden in de gesprekken met de RET en MRDH.

Met betrekking tot de normbedragen. Terecht gaat het college hier uit van de door de raad vastgestelde normbedragen voor onderwijshuisvesting. En terecht geeft het college hier ons een waarschuwing: het zou wel eens kunnen zijn dat de normbedragen waar onze verordening op gebaseerd is, het komend jaar sterk omhoog zullen gaan.  Kunnen, nee moeten we daar nu in de vaststelling van dit besluit al rekening mee houden? Die vraag heeft onze fractie wel even bezig gehouden voorzitter. Maar uiteindelijk zijn wij tot de conclusie gekomen dat we hierin op dit moment geen overhaaste beslissingen moeten nemen in de zin dat we nu een aanpassing nodig vinden van het raadsvoorstel.

We wensen het college, het bestuur van het Gemini college en alle andere betrokkenen veel succes toe in de verdere totstandkoming van dit plan. Laat het een mooi icoon worden voor Ridderkerk!

Tot zover voorzitter, ik dank u.

Robert Kooijman

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug