Raadsbijdrage 14 september 2017 "toekomstige relatie stichting Sport en Welzijn Ridderkerk"

SenWvrijdag 15 september 2017 10:06

Dank u wel voorzitter,

Een aantal fracties begon hun bijdrage al met een terugblik naar het Rekenkamerrapport. Zo ook onze fractie. Het was een stevig rapport, waarin duidelijk werd dat de organisch gegroeide relatie met S&W uit de kluiten gegroeid was, en daarmee niet meer transparant. Wellicht herinnert u zich de vergelijking van mijn collega raadslid aan mijn rechterzijde, die het had over de transformatie van kluitjesvoetbal tot een miljoenenbal. Nu ik deze week nog even deze raadsvergadering terugkeek, zag ik duidelijk een gedeeld beeld van alle raadsfracties: er moest snel gekomen worden tot een transparantere en verantwoorde wijze van het besteden van gemeenschapsgeld inzake de sport- en welzijnsactiviteiten. Dit zonder dat er bij raadsfracties ook maar werd getwijfeld aan de inhoudelijke prestaties van S&W.

Ik maak nu even een sprong in de tijd, de raadsvergadering van 29 juni van dit jaar.  Ook daar was de raad vrij duidelijk: het uitblijven van een goedkeurende verklaring van de accountant was zeer ongewenst, en zal ook zeker niet meer voor mogen komen. De wethouder werd gevraagd: los het op!

En: kom ook eerst terug naar de raad, zodat de raad nog wel een zienswijze kan geven op de aanpak van het college, wetend dat het inkoopproces een college verantwoordelijkheid is.

Voorzitter, en daar staan we nu. En aan ons als raad de vraag: zijn we het eens met de keuze die dit college maakt, of kijken we er anders naar. En als we er anders naar kijken, moeten we uiteraard vooral aangeven hoe we het dán opgelost willen zien. Met inachtneming van de uitkomsten van twee zojuist door mij genoemde raadsvergaderingen.

Het college kiest voor een tweesporen aanpak: Beheer en Exploitatie wordt aanbesteed, en de Welzijnsactiviteiten wil men in ieder geval graag bij S&W laten. Maar dan wel op een juridisch juiste wijze georganiseerd, zodat de raad in 2018 bij de jaarrekening kan zien dat alle verstrekte opdrachten rechtmatig zijn. Voorzitter, alhoewel we ten tijde van het rekenkamerrapport wellicht een ander beeld hadden van de uitwerking van de gewenste verzakelijking, denken we dat deze wijze van inbesteden nu het meeste recht doet aan het doel wat we voor ogen hadden, en nog steeds hebben. Namelijk om te komen tot transparantie in het inkoop en uitvoeringsbeleid van al het welzijnswerk en een doelmatige besteding van gemeenschapsgeld.

Het andere spoor, die van Beheer en Exploitatie, zal worden aanbesteed. Voorzitter, technisch gezien begrijpen we deze keuze. In de basis vereist het beheren en exploiteren van sportaccommodaties niet per definitie lokale kennis, en is het zaak om in deze tak ook verantwoord met ons gemeenschapsgeld om te gaan.

Aan de andere kant: op dit moment werken er wel diverse Ridderkerkers voor S&W binnen dit onderdeel, en wat betekent een dergelijke aanbesteding voor hen? We begrepen in de commissievergadering dat hun rechtspositie zoals ze die nu met S&W hebben, gewoon meegenomen kan worden naar een eventuele nieuwe aanbieder. Graag horen ook wij in de raad nog eenmaal van de wethouder de bevestiging dat deze medewerkers er qua contract en arbeidsvoorwaarden niet op achteruit gaan. En laten we natuurlijk ook niet vergeten dat S&W ook een van de inschrijvers kan zijn, en we hopen dan ook dat S&W daarbij ook nog eens als beste uit de bus komt.

Maar wat is straks nu ‘de beste’. Laat duidelijk zijn: de ChristenUnie wil hier niet voor de laagste prijs gaan. De kwaliteitscriteria waarop getoetst moet worden, zijn grotendeels inhoudelijke kwaliteiten. Bijvoorbeeld: hoe denkt de inschrijver om te gaan met zittende en mogelijk nieuwe sportverenigingen? Hoe wordt invulling gegeven aan een zo optimaal en flexibel mogelijke inzet van alle sportaccommodaties voor alle gebruikers? Welke optimalisatiemogelijkheden ziet de inschrijver hier in ten opzichte van de huidige situatie? Op welke wijze kan de inschrijver ons verrassen met een kwalitatief hoog onderhoudsniveau? Maar ook de relatie met de diverse stakeholders is van belang, en hoe gaat men om met bijv. klachtenregistratie en -afhandeling? Voorzitter het zijn zo maar wat voorbeelden, waarin we uiteraard niet uitputtend zijn. Maar ik hoop dat de lijn en de bedoeling helder zijn voor de wethouder.

Wat onze fractie ook graag terugziet bij de toekomstige aanbieder, is dat er ruimte is om te innoveren. In het verleden heeft S&W de gemeente ook uitstekend geholpen om de wens tot een buitenbad mogelijk te maken. Nu we gaan verzakelijken en gaan aanbesteden, is het voor partijen wellicht lastiger om lange termijn investeringen te doen. Kan de wethouder er voor zorgdragen dat partijen worden uitgedaagd om innovatie hoog in het vaandel te zetten? Wat ons betreft ook een van de criteria waarop de inschrijver beoordeeld zou moeten worden.

Tot slot voorzitter, ik kan het niet laten om de wethouder nog even te bedanken voor het duidelijke chronologische overzicht wat we bij de raadsstukken hebben ontvangen. Dit was nu precies wat ik  in juni van dit jaar voor ogen had, en heeft voor onze fractie een helder beeld gegeven van de gang van zaken in de afgelopen periode. Ik dank u.

Robert Kooijman

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug