Raadsbijdrage 14 september 2017 "Omgevingsvisie"

Omgevingsvisievrijdag 15 september 2017 09:49

Voorzitter,

Allereerst willen we aan allen die aan deze omgevingsvisie hebben gewerkt grote waardering uitspreken en bedanken voor het vele werk dat is verzet. Een mooi en professioneel eindresultaat van onze eigen BAR-ambtenaren, waar trots op mogen zijn!

Waarom stellen we deze omgevingsvisie vast? Welke zaken zijn voor ons belangrijk en willen we met deze omgevingsvisie waarborgen voor de toekomst van Ridderkerk?

Goed leiding geven is weten om te gaan met verandering. Wie vanavond de oude structuurvisie wil behouden heeft geen oog voor de veranderende omgeving. Als gevolg van de, weliswaar uitgestelde invoering, van de nieuwe omgevingswet en als gevolg van de huidige ontwikkelingen ligt er nu een prachtige visie en uitvoeringsprogramma voor Ridderkerk.

De visie anticipeert en sluit aan op de aanstaande omgevingswet, voegt nieuwe belangrijke opgaven zoals duurzaamheid en het winkelcentrum toe. Deze omgevingsvisie legt vast waar onze coalitie al aan begonnen is. Daarom wil de ChristenUnie deze visie vanavond graag verzegelen in een gemeente bindend en richting gevend document.

Belangrijk vinden wij ook dat de omgevingsvisie aansluit op de door de raad vastgestelde startnotitie. Alleen EvR was destijds tegen. Belangrijk vinden wij de duurzaamheid in de programma’s verkeer, vervoer, wonen, economie, recreëren, water en in het sociale domein. We vinden veel van deze genoemde punten terug in de visie. En zelfs meer! Zo is er veel aandacht voor het bedreigde winkelhart. Het is goed om te zien dat de gemeente in gesprek is en wil blijven. Het is mooi dat de winkeliers en eigenaren belang en nut van deze visie zien en onderschrijven. De ChristenUnie vindt dat urgentie en aangedragen ideeën van winkeliers en ondernemers serieus overwogen moeten worden en dat een bedrijfsinvesteringszone (de BIZ) zo spoedig mogelijk tot stand moet komen als middel om in gezamenlijkheid aan een toekomstbestendig winkelcentrum te werken.

Andere belangrijke punten uit de visie zijn onder andere de dorpsring, centrumring, inprikkers, de verbeteringen aan de Rotterdamseweg, de fiets centraal, behoud en versterken van de groende kraag enz. Het meer waarborgen van deze noodzakelijk en gewenste verbeteringen kan van Ridderkerk echt een aantrekkelijk dorp maken! Leefbaar en bereikbaar. We kijken met belangstelling uit naar de onderzoeken en uitvoeringsplannen. Daarbij vindt de ChristenUnie dat we nu ook lef moeten tonen en keuzes durven maken. De structuurvisie gaf al een aanzet, nu met deze visie ook doorpakken!

De ChristenUnie vindt het opmerkelijk dat Waterschap Hollandse Delta geen zienswijze heeft ingediend. Het waterschap was ook niet aangeduid als belangrijk partner in de vastgestelde startnotitie. Vraag is nu, hoe de wethouder denkt het waterschap als eigenaar van de Rotterdamseweg en als belangrijke waterbeheerder mee te krijgen in de visie? Hoe realistisch is de visie op dit punt?

Voorzitter, om nu bij alle onderdelen uit de visie met uitvoeringsprogramma stil te staan is onmogelijk. De tijd daarvoor is nu te kort. We doen recht aan de visie als we de inwoners, de ondernemers, platforms, wijkoverleggen en andere partners, waaronder ook het waterschap, deze visie verder met de gemeente invullen. Dat is nodig in deze tijd. Wat zal de toekomst van Ridderkerk zijn? Onmogelijk te voorspellen. Wij wagen ons daar niet aan. Mijn slotwoorden zijn dan ook de eerste woorden uit de bijdrage van mijn collega tijdens de startnotitie toekomstvisie: “Voorspellen is moeilijk, zeker als het de toekomst betreft”.

 

Dank u voorzitter,

Tjalke Alkema

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug