Raadsbijdrage 4 juli 2017 "Kadernota 2018"

Kaartenvrijdag 07 juli 2017 12:36

Voorzitter,

Met interesse heeft de ChristenUnie de kadernota 2018 doorgenomen. Dit keer wellicht een nota met een beperktere horizon, omdat het laatste jaar van deze collegeperiode is aangebroken. Maar gelukkig is in afgelopen periode al veel in gang gezet en gaat dit college gewoon nog verder met het verbeteren van zaken op verschillende dossiers en domeinen.

Wat even wennen is in deze nota, zijn de plussen en minnen die zijn omgedraaid. Maar ook dat gaat net als de nieuwe opzet van de overige P&C-documenten vast wennen, we zullen het straks zeker als prettig en logisch gaan ervaren.

Dat het, zoals het er nu naar uitziet, lukt om de bestemmingsreserve 2004-2022 al in 2019 op te heffen, geeft aan dat er een solide financieel beleid is gevoerd in de afgelopen jaren. Een compliment richting het college!

Ik zou daar zomaar een groene kaart voor kunnen opsteken. En laat ik dat dan ook maar doen [steekt een groene kaart op].  Dat voelt best goed hè college?

Directe feedback is mogelijk door middel van deze groene, maar ook rode kaart. We hebben het als idee vorig jaar geopperd, maar gezien het antwoord dat we afgelopen periode op onze vraag in de schriftelijke vragenronde kregen, lijkt het college nog niet helemaal op de hoogte van deze methode. Ik heb hier twee kaarten vanuit het Albert Schweitzer Ziekenhuis meegenomen. Daarop kunt u zien dat er niet alleen kleur wordt bekend, maar ook inhoudelijk feedback wordt gegeven, de kaarten kunnen worden voorzien van handgeschreven opmerking. Wellicht dat de bode deze kaarten zo bij wethouder Dokter wil afleveren, zodat hij er toch nóg eens over wil nadenken? In het ziekenhuis is dit een groot succes, wist u dat dit zelfs door afdelingen onderling gebruikt wordt?

In het sociale domein staat de doorontwikkeling van de wijkteams nog  nadrukkelijk op het netvlies van het college. Terecht, want het is belangrijk dat we de aansluiting blijven zoeken en houden met onze zorgbehoevende inwoners. De motie van Leefbaar Ridderkerk m.b.t. de verbetering van de relatie tussen scholen en wijkteams ondersteunen we, we hebben daar eerder zelf ook al aandacht voor gevraagd. Wel zijn we benieuwd hoe de wethouder over deze motie denkt, en dan met name gericht op scholen, waar ook kinderen van buiten Ridderkerk komen.

Het voortzetten van het welzijnswerk in Ridderkerk zal het komende jaar nadrukkelijk de aandacht vragen, niet zozeer vanwege gewijzigd beleid of budget, maar wel vanwege de nieuw af te sluiten contracten. We hebben daar vorige week uitgebreid over gedebatteerd.

Inhoudelijk bezien is het welzijnswerk een belangrijke pijler op het sociaal gebied. De preventieve aanpak van welzijnswerk is als een mes dat aan twee kanten snijdt: het voorkomen van duurdere zorg en een sterkere en zelfredzame sociale samenleving. We vragen het college nadrukkelijk om het welzijnswerk in Ridderkerk op peil te houden.

Ten aanzien van Economie zien wij als belangrijk punt dat de BIZ centrum van de grond komt. Daar waar de gemeente kan faciliteren om dit proces voortvarend te laten verlopen, moeten we dit niet nalaten. We zijn er van overtuigd dat de energie die nu door de gemeente erin wordt ingestopt, straks dubbel en dwars wordt terugverdiend.

De uitrol van de Ridderkerkpas tot een pas voor álle Ridderkerkers zien we als een mooie aanvulling. Hiermee wordt de binding tussen onze inwoners en de lokale ondernemers versterkt.

Op het gebied van duurzaamheid vind het college de ChristenUnie aan hun zijde. Of soms wat meer vooruit, in de frontlinie. Wat ons betreft kan en móet er nog steviger worden ingezet om energie te besparen of anders duurzaam op te wekken. Met een grote algemene reserve kunnen we geld inzetten om duurzaam energie op te wekken. Dat kan ook bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen op alle gemeentelijke daken. Maar ook door scholen te helpen met renovatie ten behoeve van het verbeteren van het energielabel. Nu we het daar over hebben, hoe staat het met het toegezegde onderzoek naar de energielabels van alle gemeentelijke gebouwen?

Een gat opvullen met energie-opwekkers, ons lijkt het wel wat. Ik heb het natuurlijk over het Gat A16. Alleen al vanwege de naam zou dit langlopende traject wat ons betreft snel tot definitief resultaat mogen leiden. We zijn benieuwd of een dergelijk resultaat ook financieel en technisch haalbaar is, kan de wethouder aangeven wanneer we naar verwachting als raad een keuze hierin krijgen voorgelegd?

Goed om te lezen is dat het college ook inzet op het verbeteren van last/first mile verplaatsingen bij OV-locaties. Wat de ChristenUnie betreft beperkt dit zich niet tot de bedrijfsterreinen, maar ook woonlocaties, en de relatie tussen onze wijken en bedrijfsterreinen.

Vanavond hebben we bij een eerder agendapunt al gediscussieerd over fietsverbeteringen. We zijn blij dat andere raadsfracties ook actief meedenken in het verbeteren van fietsveiligheid en fietscomfort. Er is daarin nog een hele weg te gaan in Ridderkerk. Het integraal meenemen van de langzaam verkeer in ontwerpen en bijv. planningen van wegwerkzaamheden moet echt nog beter. Het is goed dat dit ook nadrukkelijk terugkomt in de omgevingsvisie, we hebben het net van de wethouder gehoord.

Voorzitter, ik kom tot een afronding. De fractie van de ChristenUnie wenst Ridderkerk en haar inwoners, college, raad en ambtelijke organisatie al het goede toe. Ook met de plannen die we met elkaar vandaag voornemen voor het jaar 2018.

Robert Kooijman

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug