Raadsbijdrage 29 juni 2017 "Raadsbijdrage Jaarstukken 2016 en 1 e tussenrapportage 2017"

Jaarrekeningvrijdag 07 juli 2017 12:32

Voorzitter, 

de jaarrekening is een indrukwekkend pak papier, waarmee het college invulling geeft aan zijn verantwoordingsplicht aan de raad over 2016 voor ruim 110 miljoen euro aan lasten en baten. Om te beginnen dank ik daarom wethouder Keuzenkamp, het college, alle betrokken ambtenaren en de accountants voor het opstellen en beoordelen van de jaarrekening.

Het eerste goede nieuws van de jaarstukken 2016 vinden we dit jaar reeds in de leeswijzer. We kunnen daar namelijk lezen dat de jaarstukken na vaststelling ook gedigitaliseerd op de website worden aangeboden, net als de begroting. Het project ‘anders begroten in Ridderkerk’ is hiermee wat ons betreft ook naar tevredenheid afgerond, al blijft er natuurlijk altijd wat te verbeteren. We hebben de portefeuillehouder reeds een advies meegegeven tijdens de behandeling in de commissie m.b.t. de indeling van de jaarstukken.

Ik wil nog één algemene opmerking maken ten aanzien van de jaarstukken. In commissieverband hebben we al even met de wethouder gesproken over de prestatie-indicatoren en met name de bijbehorende waarden. Veel fracties hebben daar een soortgelijke vraag over gesteld in de schriftelijke vragenronde. Graag wil ik de wethouder uitdagen om dit te verbeteren, kan de wethouder toezeggen om volgend jaar alle indicatoren in te vullen, waarbij we dan ook een trend  kunnen zien?

Opvallend in het proces van afhandelen van de jaarrekening is de onlangs ontstane situatie over de zakelijke relatie tussen de gemeente en Sport en Welzijn. In 2015 hebben we als raad de koers bepaald, door het college de opdracht mee te geven de bestaande subsidierelatie om te buigen naar een inkooprelatie. De wethouder en de jurist, en vervolgens de accountant hebben ons in de afgelopen twee commissievergaderingen duidelijk gemaakt hoe het proces rond deze verzakelijking is verlopen, en waar we nu staan.

De ChristenUnie steunt het voorstel van het college om de onrechtmatigheid van aanbesteding te verwerken in de jaarrekening van 2016. Daarmee wordt wel de toon gezet voor het vervolgproces: er moet worden zorggedragen voor een juist juridisch proces tbv de contractperiode vanaf 1 januari 2018, zodat de komende jaarrekening niet op dit punt (en uiteraard ook niet op andere punten) tot een onrechtmatigheid mag leiden. Wel vragen we de portefeuillehouder om, ook al wordt de focus nu verlegd naar een juridisch juiste aanbestedingsvorm, de inhoud van het werk dat tot nu door S&W wordt uitgevoerd, en de lokale en historische kennis die nu bij S&W aanwezig is, niet uit het oog te verliezen. We vragen een integrale aanpak dus, samen(!) met S&W. Al moet die wil uiteraard wel van twee kanten komen!

Daarnaast moet er in de ambtelijke organisatie ook geleerd worden van deze situatie, en daarom vragen we de portefeuillehouder op welke wijze er nu wordt bekeken of, en zo ja welke aanpassingen in de processen of organisatie moeten worden doorgevoerd om de juristen beter en continu in dergelijke processen te betrekken.

Dan nog wat verder inhoudelijk de jaarrekening induikend:

Ten aanzien van verbeteringen voor de fietsers zien we in het jaar nog te weinig uitgevoerd werk.  In 2017 is er inmiddels na een half jaar gelukkig al meer gedaan. Zo zagen we afgelopen maand diverse fietspaden geasfalteerd worden, en spreken we volgende week over de aanpassing aan de rotondes van de Populierenlaan. Wat de ChristenUnie betreft is dit de lijn die we de komende jaren vol moeten blijven houden, er is nog genoeg te verbeteren.

De aandacht voor mantelzorgers blijft hard nodig. Uit de burgerpeiling lijkt het in ieder geval of er momenteel weinig mantelzorgers zich gesteund weten door de gemeente. Het gebruik van de Mantelzorgpluim blijft in 2017 ook nog achter. We vragen het college om alles op alles te zetten om de mantelzorgers nog meer te faciliteren, en eventuele hobbels weg te nemen.

Ten aanzien van de 1e tussenrapportage 2017 wil ik nog even stilstaan bij de besteding van de extra rijksgelden ter bestrijding van armoede onder kinderen. In de commissie hebben we de wethouder gevraagd om aan te geven hoe hij denkt deze gelden te gaan verdelen. Dat is een vraag die in lijn is met de aangenomen PvdA motie 2016-97. We vragen de portefeuillehouder om vanavond inzicht te geven in de aanpak om deze extra gelden te gaan verdelen onder onze Ridderkerkse kinderen die in aanmerking komen. Welke extra’s worden beschikbaar gesteld? En hoe?

Voorzitter, komend tot een afronding: We kunnen instemmen met de bestemmingsvoorstellen, het opheffen van de in het raadsvoorstel genoemde voorzieningen en het vaststellen van de jaarstukken.

Robert Kooijman

Labels
2017
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug