Raadsbijdrage 15 december 2016 "Motie inzake verbeteren fietsroutes sportpark Reijerpark"

CU motie 15122016vrijdag 16 december 2016 12:04

MOTIE VAN HET RAADSLID ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE) INZAKE VERBETEREN FIETSROUTES SPORTPARK REIJERPARK


Voorgesteld 15 december 2016


Nr. 2016 – ..


De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en wethouders, BBVnummer 1137591, agendapunt 5, over de uitkomst onderzoek nieuwe locatie KCR en een nieuwe sporthal op sportpark Reijerpark;
overwegende dat:

1. in het coalitieakkoord “Veranderen in kracht” het stimuleren van fietsgebruik is opgenomen als speerpunt;
2. er binnen het plan voor sporthal en locatie KCR rekening is gehouden met een ruime fietsenstalling;
3. door het realiseren van een goede fietsinfrastructuur rond het sportpark het fietsgebruik kan worden gestimuleerd en het autogebruik kan worden teruggedrongen, wat de fietsveiligheid weer ten goede kan komen;
4. de huidige rotondes op de Populierenlaan niet optimaal zijn ingericht voor de fietsbewegingen van en naar het sportpark;
5. het van belang is dat de randvoorwaarden voor een optimaal fietsgebruik gereed moeten zijn voordat de nieuwe sportlocaties in gebruik worden genomen;

verzoekt het college om:


a. te onderzoeken welke fysieke mogelijkheden er zijn tot verbetering van de fietsroutes van en naar het sportpark Reijerpark, daarbij rekening houdend met de planning van de realisatie buitensportaccommodaties en de nieuwe sporthal;
b. in dit onderzoek mee te nemen welke aanpassingen financieel meegenomen kunnen worden binnen project snelfietsroute F15;
c. uiterlijk vóór behandeling van de Kadernota in 2017 de resultaten van het onderzoek te delen met de raad en met een voorstel te komen om de fietsroutes van en naar het sportpark Reijerpark te optimaliseren;


en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid, Robert Kooijman, ChristenUnie


SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp zijn de fietsroutes van en naar sportpark Reijerpark. Het college wordt verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn tot verbetering van deze routes.

Conclusie:

De motie is aangenomen

Labels
Bijdragen
Moties en Amendementen

« Terug