Raadsbijdrage 15 december 2016 "Ridderkerk dragen we samen"

Ridderkerk logovrijdag 16 december 2016 11:37

Voorzitter,

Twee weken geleden hield Jan Terlouw een emotionele speech over verlies van vertrouwen in de samenleving. Dit geldt ook voor het verlies van vertrouwen van de burger in de politiek en in de politicus. Op de Raadsledenontmoetingsdag Zuid-Holland van vorige week voegde de commissaris van de koning een extra argument toe: We (raadsleden) moeten ook verantwoordelijkheid nemen als volksvertegenwoordiger en staan voor de hele samenleving en dat ook krachtig uitleggen, ook wanneer we daarmee niet het gevoelen van onze achterban vertolkten, want voor de samenleving als geheel was het besluit beter. En dat moet ook helder zijn voor de achterban wanneer er geparticipeerd wordt.

Op diezelfde middag sprak Mr Donner over o.a. overheidsparticipatie. De overheid dient op minimaal drie aspecten te letten: Prikkels, coachen/begeleiden en ruimte geven. Over die punten weid ik wat betreft het onderhavige voorstel even uit. De overheid dient de burger te prikkelen om zelf weer verantwoordelijkheid te nemen. Dat begint bij een duidelijke ingang bij de gemeente voor initiatiefnemers, want anders strandt begeleiding en dus overheidsparticipatie direct. Een goed uitgevoerd communicatieplan is daarbij onontbeerlijk. Te lang is het initiatief bij de burger weggenomen en daarmee ook de verantwoordelijkheid. Het huidige voorstel geeft deze verantwoordelijkheid weer een beetje terug aan de burger. Want let wel, niet alle processen binnen het bestuur zijn door overheidsparticipatie te vervangen, burgerparticipatie blijft nog steeds waardevol en ook bepaalde besluiten zullen zonder participatie, maar door volksvertegenwoordigers genomen worden.

Ten tweede, het begeleiden van de burger of burgers bij het verder ontwikkelen van een initiatief is noodzakelijk. Hiervoor biedt de mindmap, zoals die door de aanjaaggroep is gemaakt, een uitstekend handvat. De samenleving is complex geworden, en er zijn vele meningen en gevoelens en het instrument overheidsparticipatie is niet bedoeld om degenen met het grootste volume de overhand te laten krijgen. Zeker bij burgerinitiatieven dienen alle betrokkenen te participeren, zoals de overheid ook probeert bij burgerparticipatie, hetgeen niet betekent dat een ieder zijn zin krijgt. De overheid dient ervoor te zorgen dat de democratische waarden in het proces hoog gehouden worden.

De laatste is ruimte geven. De burger dient die ruimte te ervaren en misschien moeten regels dan wel wijken. En daar komt het spanningsveld dat wanneer de plaatselijke overheid juist initiatieven van de burger stimuleert en sommige obstakels opruimt, landelijke regels wel een belemmering kunnen vormen. Hoe wil de wethouder daarmee omgaan?

Kortom voorzitter, bij de behandeling van het startdocument en het rekenkamerrapport in mei 2015 heb ik gesproken over de randvoorwaarden van een experiment. Afgelopen maanden zijn er binnen die randvoorwaarden pilots verricht en op grond van de uitkomsten van de pilots gaat de fractie van de ChristenUnie ervoor om het experiment overheidsparticipatie gecontroleerd aan te gaan, met begeleiding vanuit de gemeente, met steun van de aanjaaggroep, met ruimte voor de burger en tot heil van ons allen.

Ik dank u.

Arie van Nes

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug