Raadsbijdrage 4 juli 2016 "Kadernota begroting 2017"

begrotingdinsdag 05 juli 2016 10:05

Voorzitter,

Zoals elk jaar ook nu weer een kadernota. We hebben als gemeente Ridderkerk met veel veranderingen te maken gehad en we krijgen er nog meer. Zo hadden we eerst te maken met de BAR en de 3D’s en nu staat een nieuwe omgevingswet, afvalscheiding en de wabo als nieuwe onvermijdelijk ontwikkeling op ons te wachten. Veranderingen die veel hebben gevraagd en zullen vragen van onze organisatie. Ik ben benieuwd of de verandering bij onze mensen in de organisatie als een uitdaging of juist als moeilijk en druk wordt ervaren. Naast de onvermijdelijke ontwikkelingen bevat de nota ook een aantal mooie ambities. Die steunen we van harte.

De volgende punten brengen we nog graag onder u aandacht:

De fiets. Die krijgt bij ons voorrang en prioriteit 1. Dat de fietsveiligheid wordt verbeterd, is natuurlijk van belang. Maar zorgen we naast veiligheid ook gelijk voor wat extra comfort? Dat hoeft niet altijd in het groot te zijn, kleine verbeteringen tellen ook mee.

Ons uitgangspunt is dat armoede niet mag bestaan. Samen dragen we de lasten en vooral zetten we in op het voorkomen van armoede. Dat was ook onze lijn bij het afgelopen debat rond het minimabeleid, en zal ook het komende jaar zo blijven.

Er komt een nieuwe afval inzamelmethode. Er is mogelijk een effect op de afvalstoffenheffing voor de burgers. Wij hopen op een positief effect. Mogelijk zijn er bij de opstart van deze nieuwe methode eenmalig hogere kosten te verwachten. Met welk scenario houdt u in de aanstaande begroting rekening?

Meer inzet op preventie in de schulddienstverlening is prima. Graag zien we dat u daar waar mogelijk ook mensen stimuleert om mee te doen in de arbeidsmarkt en willen we dat ook expliciet terugzien in de begroting.

Nog een groot project van de gemeente, het IAP. Nu we de richting hebben uitgezet, hopen we ook op een goede start van alle nieuwe ontwikkelingen rond het maatschappelijk vastgoed. Zijn er nu al vorderingen te melden over KCR en ligt er al een concreet voorstel klaar die voor de begroting van 2017 wordt meegenomen? We kijken met belangstelling uit naar alle voorstellen en staan positief tegenover het instellen van een reserve IAP.

Een logisch gevolg van een groter toestroom van vluchtelingen en de daarmee toenemende taakstelling in onze gemeente is een uitbreiding op formatie en een intensieve begeleiding van deze vluchtelingen. Het proces ronde de aanpak zullen wij met belangstelling volgen. Wij wensen, zoals afgelopen donderdagavond al uitgebreid aan de orde is geweest, de vluchtelingen in Ridderkerk een goede opvang en een nieuwe toekomst toe.

Over het overschot in de algemene reserve en de ondergrens gaat de ChristenUnie graag in gesprek. Wij vinden namelijk dat het overschot in de algemene reserve besteed moet worden op een duurzame manier en ten gunste van onze inwoners. Wij denken aan een bijeenkomst met de financiële ambtenaren, wethouder en raadsleden om met voorbeelden en uitleg een betere afweging te kunnen maken over of en hoe we het overschot op de beste manier kunnen inzetten en of we de ondergrens van de reserve opnieuw moeten bepalen. Graag hoor ik van de wethouder wat hierin mogelijk is.

Onze dank gaat uit naar alle ambtenaren die zich zoals eerder gezegd, ondanks de blijvende veranderingen zich blijvend inzetten om onze gemeente financieel stabiel te houden.

We wensen u succes en Gods zegen bij de verder uitwerking van de begroting.

Dank u voorzitter.

Tjalke Alkema

Labels
Bijdragen
Raadslid

« Terug