Raadsbijdrage 23 juni 2016 "Schulddienstverlening"

gelddonderdag 30 juni 2016 13:01

Schuldhulpverlening is van alle tijden. In de Bijbel wordt Israël reeds opgedragen om ieder zevende jaar een sabbatsjaar te vieren: De opbrengst van het land is dan voor iedereen. Daarenboven worden schulden kwijtgescholden en slaven vrijgelaten. Maar het gaat nog verder, in het jubeljaar, ieder 50ste jaar, werd al het onroerend goed teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitters. Het nageslacht hoeft niet te boeten voor de fouten van het voorgeslacht, de erfenis/het testament wordt niet doorgegeven. Aan de andere kant maakt de Bijbel ook helder dat je een verantwoordelijkheid hebt je in te zetten: Wie niet werkt zal ook niet eten. Als je kan werken, doe het dan ook, neem de verantwoordelijkheid voor jezelf en je evt. gezin/familie.

De Christen Unie staat voor een sociale samenleving, waar mensen op elkaar letten en voor elkaar zorgen. Deze nota behandelt vooral de barmhartigheid, die niet los gezien kan worden van participatie. Barmhartigheid in ondersteuning, en niet alleen geldelijk maar ook in organisatie en logistiek van hun huishouden. Het ondersteunen moet steeds meer samenwerken worden en ondersteuning moet leiden naar zelfredzaamheid.

Vanuit het bovenstaande kader heb ik de beleidsnota gelezen. Vooral wil ik enkele wettelijke minimale verplichtingen voor deze nota belichten:

1. Welke resultaten de gemeente wil behalen. Deze indicatoren zijn wat ons betreft onvoldoende specifiek en er wordt geen resultaat gegeven. Wij hebben graag de toezegging van de wethouder dat deze indicatoren meer specifiek geformuleerd worden en aangevuld worden met een benchmark en deze voor 1 okt 2016 aan ons voorgelegd worden via de cie ter informatie.

2. Welke maatregelen neemt het college om de kwaliteit te borgen. Ook dit zie ik onvoldoende in bijlage 3 van de nota terugkomen. Is er iemand die eindverantwoordelijk is voor de adviezen van de klantmanagers en of die controleert of de klantmanagers op eenzelfde wijze adviseren/handelen? Is er iemand eindverantwoordelijk voor de processen en is het voor een externe direct helder dat er kwaliteit (iso) geleverd wordt? Kan de wethouder hier nader informatie over geven.

Ten laatste nog twee opmerkingen nav de inspreekbijdrage van dhr. Jut van SHM in de commissie:

1. Wij vragen een onderzoek te doen naar het automatisch (gedeeltelijk) kwijtschelding verlenen van gemeentelijke belastingen bij degenen die klant zijn in de schulddienstverlening. Evt mag dit ook breder getrokken worden dan alleen de gemeentelijke belastingen. Dit onderzoek zou zich wat de ChristenUnie betreft moeten richten op vereenvoudiging van administratie, zowel bij de gemeente als bij de klant. Gaan we dit doen wethouder? Ik zie uit naar een toezegging voor dit onderzoek of deze vereenvoudiging mogelijk is. Het kan de gemeente misschien ook wel een besparing opleveren.

2. De nota gaat uit van zelfredzaamheid van een ieder. Helaas is zelfredzaamheid niet aan ieder gegeven, voor sommige mensen is ondersteuning gewenst, zeker ook wanneer er signalen zijn dat vaste lasten niet op tijd betaald dreigen te worden. Budget beheer light is dan een kans om schulden niet verder op te laten lopen of zelfs schulden te voorkomen. Hiertoe dienen we samen met de PvdA, SGP en EVR een motie in om dit breder onder de aandacht te brengen bij de Ridderkerkse inwoners en breder in te zetten. Het lijkt me ook dat de noodzakelijke kosten hiervoor over de verschillende instellingen, die via deze regeling innen, verdeeld kunnen worden.

Voorzitter, dank

Arie van Nes

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad
Raadslid

« Terug