Algemene beschouwingen 2021

Algemene beschouwingen.jpg
1. Robert.png 2. Erna.png
Door Robert Kooijman, Erna de Wolff op 5 november 2021 om 12:00

Algemene beschouwingen 2021

Inleiding

Dit zijn alweer de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een goed moment om terug te kijken. Waar komen we vandaan, wat waren onze doelen en verwachtingen? Kunnen we tevreden zijn?

We willen dit in deze beschouwingen doen aan de hand van drie punten: Natuurlijk ChristenUnie, Gelukkig ChristenUnie en Zichtbaar ChristenUnie. Het zijn niet zomaar willekeurige kopjes, het zijn de namen van de drie werkgroepen die ons als raadsleden in de afgelopen raadsperiode enorm hebben ondersteund. De ordening in deze algemene beschouwingen is daarmee een dank aan onze betrokken achterban die met ons heel veel werk heeft verzet! Bedankt Tjalke, Maarten, Raymond, Barbara, Corstiaan, Ard, Jacqueline, Christiaan en Thirza! Het werk dat jullie (vanwege corona vaak ook letterlijk) achter de schermen hebben verzet is voor ons ongelooflijk belangrijk geweest, daardoor konden wij ons raadswerk veel beter uitvoeren.

Natuurlijk ChristenUnie

Natuurlijk ChristenUnie. Het is een fractie-werkgroep waarin we voorstellen bespreken die allemaal raken aan het grote vraagstuk hoe we zo goed mogelijk reageren op de gevolgen van de klimaatverandering. Hoe we in Ridderkerk zó kunnen handelen dat ook wij de wereld niet verder uitputten, maar misschien zelfs een beetje mooier achter kunnen laten. De werkgroep verdiepte zich in de voorstellen, sprak regelmatig met de wethouder en ambtenaren, maar ook met inwoners en diverse externe organisaties. Daardoor konden we bijvoorbeeld in juni van dit jaar van harte instemmen met de klimaatvisie. Een overkoepelende visie waarin de thema’s klimaat, energie, milieu, mobiliteit en circulaire samenleving in een samenhangend geheel zijn opgenomen. 

De werkgroep verdiepte zich in de Regionale Energie Strategie en zo konden we onze visie doorgeven op het hergebruik van restwarmte in onze regio, om zo uiteindelijk in 2050 aardgasvrij te zijn. Ook de groenvisie kwam regelmatig ter sprake. We hebben in het afgelopen jaar de eerste uitwerking gezien en dan is het goed om te zien dat onze wensen terugkomen: meer focus op ecologisch- en natuurlijk beheer en aandacht voor het betrekken van onze inwoners bij het vergroenen van Ridderkerk (operatie ‘Steenbreek’, geveltuintjes enz.).

De ChristenUnie-werkgroep heeft zich ook verdiept in de blauwvisie, ofwel de waterkwaliteit, en input meegegeven aan de ambtelijke organisatie. We zijn erg benieuwd naar de uiteindelijke visie.

Een ander belangrijk onderwerp waar afgelopen jaar veel over gesproken is waren de acties die voortkwamen uit het actieplan Geluid: een aantal wegen binnen Ridderkerk, maar ook bijvoorbeeld de Rotterdamseweg heeft grotendeels ‘stil asfalt’ gekregen. Het geluidsscherm langs de Rotterdamseweg is vernieuwd, en we hebben deze periode besloten om ‘het gat in West’ te dichten en een geluidsscherm aan te leggen langs het Oosterpark. Belangrijke stappen om onze inwoners te beschermen tegen geluidsoverlast.

De ChristenUnie zou de ChristenUnie niet zijn wanneer het nieuwe afvalbeleidsplan niet regelmatig ter sprake kwam. In de afgelopen vier jaar hebben we met elkaar telkens het doel voor ogen gehouden: in 2025 wordt nog maar 30 kilo restafval per inwoner ingezameld. In het in maart 2019 vastgestelde afvalplan is die ambitie opgenomen, met een iets andere uitvoeringsvorm dan in de vorige raadsperiode beoogd: de keuze voor nascheiding en géén ondergrondse restafvalcontainers voor de laagbouw. Inmiddels is de uitvoering van dit beleidsplan grotendeels uitgevoerd, en kunnen we volgend jaar starten met invoering van het gedifferentieerde tarief: mensen bij wie het lukt om minder restafval aan te bieden, hoeven ook minder afvalstoffenheffing te betalen. De ChristenUnie ziet dit als een positieve stimulans. En dat het afvalplan nu al werkt: de resultaten over 2020 laten het zien. Een verhoging van het scheidingspercentage van 53% naar 68%! En dat terwijl de corona lockdowns ook voor een sterke verhoging van het huishoudelijke afval zorgde.

Tegelijkertijd zien we ook een flinke stijging van de belasting op het verbranden van restafval, eens temeer reden om een goed scheidingssysteem voor onze inwoners aan te bieden.

Omdat ook de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven, dienen we bij de begrotingsbehandeling een motie ‘afvalinzameling begraafplaats Vredehof’ in.

Gelukkig ChristenUnie

Nu over naar een andere werkgroep: gelukkig ChristenUnie. Met veel enthousiasme nemen hier leden aan deel die expertise hebben over de onderwerpen in het sociaal domein: van WMO tot jeugdzorg en van schuldhulpverlening tot onderwijs. Een domein waarin de afgelopen jaren meer en meer uitdagingen kwamen. Want echt niet iedereen in Ridderkerk is gelukkig. Zeker in het afgelopen jaar hoorden we verhalen dat de coronacrisis het wankele evenwicht wat er was verstoorde. 

Bijzonder vinden we het hoe professionals tijdens de lockdowns echt innovatieve manieren hebben gezocht om kwetsbare Ridderkerkers te bereiken. Ze zetten alles op alles om cliënten toch te bereiken. Wandelden met cliënten in parken, huurde ruimtes om met grote afstand tot elkaar toch even bij elkaar te komen, zochten naar manieren waarop mensen elkaar konden ondersteunen etc. Hiervoor willen we een groot compliment geven! 

En tijdens die – voor iedereen verwarrende – tijd is het toch gelukt om stappen te zetten op de thema’s die voor de ChristenUnie belangrijk zijn. De notitie gezondheidsbeleid Ridderkerk liet zien dat onze voortdurende aandacht voor preventie zin heeft. Een gezonde leefstijl, genoeg bewegen en niet roken, we lazen het terug. Aandacht voor laaggeletterdheid en schulden heeft een plek gekregen en er is meer en meer oog voor de combinatie van al deze problemen. Het project Kansrijke start is een mooi voorbeeld van preventie die al start bij het begin van het leven. We zijn onder de indruk van de gekozen aanpak! Dat de regeling Meedoen is uitgebreid met meer mogelijkheden voor kinderen en volwassenen is ook echt een lichtpuntje wat aandacht verdiend. 

In de dit jaar vastgestelde nota Integraal Beleid Sociaal Domein komen veel onderwerpen samen. Dat het gelukt is om in alle complexiteit een nota als dit op te leveren is een prestatie. Dat we meer en meer integraal willen werken wordt ook zo zichtbaar. We hopen dat in de doorontwikkeling de indicatoren en concrete doelen zichtbaar worden. Daarmee krijgen professionals volgens ons scherper welke stappen nu wel en welke niet helpen en krijgt de raad meer grip op de materie. Wanneer er doelen worden gesteld kunnen we ook het gesprek voeren over de waarden die achter de doelen zitten. 

En wanneer we het dan over waarden hebben komt er een motie in beeld die we vandaag in gaan brengen. Het gaat om de motie ‘directe toekenning WMO-beschikkingen’. Achter die motie zitten waarden die voor de ChristenUnie heel belangrijk zijn: recht doen en de kwetsbare beschermen. In de motie vragen we om per direct alle aangevraagde WMO-beschikkingen gedaan tot vandaag toe te kennen (met uitzondering voor verbouwingen en vervoer). Dit is hard nodig omdat er binnen de gemeentelijke organisatie forse achterstanden zijn bij het afgeven van beschikkingen. Wij denken dat onze inwoners niet de dupe mogen zijn van deze achterstanden en we denken dat er ‘lucht’ komt in de ambtelijke organisatie door in één keer de wachtlijst weg te werken. 

Zichtbaar ChristenUnie

Wanneer we terugkijken vanaf de start tot nu, wordt zichtbaar dat er heel hard is gewerkt om Ridderkerk mooier te maken. Mede dankzij de beschikbaar gestelde gelden vanuit de verkoop van Eneco-aandelen wordt er een inhaalslag gemaakt met het vernieuwen van verouderde schoollocaties (Gemini, De Noord, De Wingerd). Dat is goed voor de kwaliteit van onderwijs voor onze jonge Ridderkerkers. Daarnaast wordt ook geïnvesteerd in sportlocaties. Sporthal Drievliet krijgt een flinke opknapbeurt, en in december 2020 heeft de gemeenteraad budget beschikbaar gesteld voor de lang gewenste uitbreiding van de Ridderkerk Rowdies. 

We vinden het goed dat de keuze is gemaakt om flink te investeren. Met de gedane investeringen maken we Ridderkerk beter en mooier. Kijk maar eens naar de eerste resultaten van het centrumplan: er wordt ruimte gemaakt voor meer woningen (in de oude bibliotheek) en Ridderhof II en I worden inmiddels flink aangepakt. Straks krijgt de weekmarkt een mooie nieuwe plek, en komt er voor fietsers een nieuwe en comfortabele stalling. Bij de plannen hebben we telkens opgeroepen om voor de veiligheid van voetgangers en fietsers te zorgen, we zijn dan ook blij dat dit goed meegenomen is in de plannen. 

We zien wel dat we nog veel te doen hebben, er ligt een grote uitdaging op het gebied van wonen. In de woonvisie is beschreven dat we in Ridderkerk minimaal 900 woningen moeten realiseren voor 2030. Graag gaan we met het college nog deze raadsperiode het gesprek aan hoe de woonvisie aan een duidelijke monitoring. 

Ook op het gebied van Mobiliteit zijn in deze raadsperiode belangrijke stappen gezet. In het dit jaar vastgestelde mobiliteitsplan is er duidelijk meer aandacht voor de fiets en voor de voetganger. Na een aantal raadsperiodes hierom te vragen zien we in het nieuwe plan mooie uitgangspunten. We hopen dat dit komende tijd ook zichtbaar is in concrete projecten. Op diverse plekken is dat al gebeurd (Lagendijk, Vlasstraat, Pruimendijk), maar het is nog niet altijd een vanzelfsprekendheid. Zeker daar waar al gewerkt gaat worden in het kader van onderhoud, neem dan ook gelijk verbeteringen mee. Daarom dienen we bij de Begrotingsraad een voorstel ‘Fietspad Donkerslootweg’ in. 

Er is de afgelopen raadsperiode zichtbaar veel gedaan! Het is goed dat het college bij aanvang van de coronacrisis niet gelijk de hand op de knip heeft gehouden ten aanzien van de vele investeringsprojecten. Dankzij een solide financieel beleid is in deze en vorige raadsperiode(s) ruimte gecreëerd om de genoemde investeringen mogelijk te maken, het was daarom niet nodig om plannen in de ijskast te zetten. En daardoor kunnen we nu en straks profiteren van betere voorzieningen en een mooier Ridderkerk. 

Nawoord

Deze algemene beschouwingen zijn opgebouwd uit drie punten: Natuurlijk ChristenUnie, Gelukkig ChristenUnie en Zichtbaar ChristenUnie. Zoals gezegd de namen van onze fractiewerkgroepen waarmee we intensief en prettig samenwerken. We zijn het lang niet altijd gelijk met elkaar eens. Door persoonlijke ervaringen heeft elk lid een eigen kijk op de stukken die voorliggen. Dat is prima, we bespreken de dilemma's die daardoor ontstaan en vervolgens maken we een keuze. We vinden elkaar door het grotere en algemene belang voorop te stellen: het goede voor Ridderkerk voor nu en in de toekomst. 

Zo staan wij ook in het vraagstuk rondom participatie in Ridderkerk. Een onderwerp dat ook deze raadsperiode weer veelvuldig aan bod kwam. Het lijkt ons goed om daar tot slot nog wat over te benoemen.

Participatie

De afgelopen tijd leverde het onderwerp participatie ons nadenkwerk op. Er zijn de afgelopen periode grote stappen gezet. Kijk maar naar de digitale participatie bij de nota rivieroevers en de uitnodiging om digitale prikkers te zetten bij onveilige plekken of kijk maar naar de vele inspraakavonden, werkgroepen en verschillende adviesorganen. Gaat dan alles goed? Nee dat zeker niet, we horen en zien de pijnpunten en wat ons betreft zijn er zeker nog verbeterstappen te zetten. Maar het is wel zoeken hoe we dat goed doen. En wanneer inwoners, bedrijven en/of andere belanghebbenden onderling tegengestelde belangen hebben, is voor ons één ding vaak helder: we kunnen het niet iedereen naar het zin maken. Zelfs wanneer we besluiten om niets te veranderen zijn er vaak mensen teleurgesteld. 

Een ander aspect is: wanneer we de inwoners vanaf het prille begin mee nemen in plannen zien we dat er meestal niet zoveel belangstelling is. Pas wanneer plannen concreter worden en het invloed heeft op de eigen leefomgeving worden zaken concreet. In dat hele proces gaan we met inwoners in gesprek , lezen de stukken, spreken in de commissies met de wethouder en ambtenaren. Deze info levert bijna altijd een set tegenstrijdige belangen op. Het is de taak van alle fracties om uiteindelijk die belangen te wegen. Het besluit ligt dan uiteindelijk bij de gemeenteraad. Dit is hoe de lokale democratie is geregeld in Nederland.

Ter afsluiting

We zijn dankbaar dat er in de afgelopen crisis maanden toch zoveel stappen konden worden gezet. We beseffen dat dit heel veel energie heeft gevraagd en willen het college en de ambtenaren daarvoor heel hartelijk bedanken.

In deze begroting worden niet veel nieuwe plannen gepresenteerd. Dat is begrijpelijk gezien de verkiezingen in maart 2022. Wel is goed te zien dat de komende tijd nog heel wat plannen concreet worden uitgewerkt. Wat ons betreft wordt daarbij de koers die in deze raadsperiode is ingezet vastgehouden. We wensen ieder die hierbij betrokken is veel energie, wijsheid en Gods onmisbare zegen toe. 

Robert Kooijman en Erna de Wolff – ter Beek

Deel dit bericht

Labels: ,