Raadsbijdrage: Woonvisie Ridderkerk 2021-2026

Woonvisie
2. Erna.png
Door Erna de Wolff op 10 juli 2021 om 21:40

Raadsbijdrage: Woonvisie Ridderkerk 2021-2026

Er zijn vijf grote thema’s in deze visie uitgewerkt. We hebben ze in verschillende bijdragen al voorbij horen komen.

 1. Voldoende woningen
 2. Meer variatie, juiste woningen
 3. Duurzame woningvoorraad
 4. Wonen en zorg
 5. Leefbare wijken

Elk thema is goed uitgewerkt, de ambities zijn helder. Inzichtelijk is gemaakt met wie gesproken is, te nemen acties worden genoemd. In deze bijdrage wil de ChristenUnie inzoomen op drie punten.

Als eerste: voldoende woningen en zorgen voor leefbare wijken is niet te scheiden.

 • Er moeten veel woningen bijgebouwd worden. Prio één. Dat staat volgens ons goed op het netvlies. Die woningen komen niet in een lege omgeving te staan. Veelal zal het gaan om herstructurering en verdichten. Bij het thema ‘Leefbare wijken’ staat dan ook terecht geschreven dat er aandacht moet zijn voor voldoende bomen, struiken, gras en speelvoorzieningen. Laten dit geen loze woorden zijn wanneer er plannen worden uitgewerkt. Telkens weer wordt duidelijker hoe belangrijk dit is voor de gezondheid en voor een goed leefklimaat. Stel een ruime norm en doe dat per wijk. Niet over all voor Ridderkerk.

Als tweede: wonen en zorg is niet hetzelfde als wonen en ouder worden. Belangrijk onderscheid!

 • Dit is een mooi hoofdstuk geworden waarin voor ons zichtbaar werd dat ook dit thema goed is opgepakt. Uit – door ons- al eerder gestelde vragen bleek dat in Ridderkerk meerdere groepen onderzoeken hoe zij een innovatief wonen/zorg concept kunnen realiseren. Goed om te lezen én om in de wandelgangen te horen dat hier door de gemeente proactief op ingespeeld wordt.
 • Kanttekening willen we wel maken: het thema heet: wonen en zorg. Vervolgens is uitgewerkt wat de behoefte is aan woonvormen voor ouderen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat we oud worden en zorg niet één op één bij elkaar plakken.

Er is een heel grote groep actieve ouderen die geen zorg nodig hebben, maar die zich wel willen voorbereiden op het ouder worden. Dat zou zeker in het nog te maken actieplan wonen en zorg zichtbaar moeten zijn. Graag een reactie hierop van de wethouder.    

 Als derde: we hebben een visie, gaan we over tot de orde van de dag?

 • Hoe gaan we ervoor zorgen dat al die ambities uit deze visie ook werkelijkheid gaan worden. Want we kennen allemaal de dilemma’s van dit moment. Komen die meer dan 900 woningen er echt? Gaan we als Ridderkerk meer bouwen voor een goedkoper segment? Ook als projectontwikkelaars aangeven het niet voor die prijs te kunnen? Kunnen we met deze visie bv. sneller acteren op de bouwplannen van projectontwikkelaars? Durven we met deze visie sneller keuzes te maken dan vóór deze visie? We horen graag de reactie van de wethouder.

Als laatste: de motie van de SGP

Hierover willen we even de reactie van de wethouder afwachten. In eerste instantie zijn we niet heel enthousiast.

 • Er wordt al veel gedaan rondom dit thema. Denk aan het project sociaal tuinieren van Facet, denk aan de tuinmaatjes van Present. Maar vergeet ook niet wat sociaal makelaars bv al doen.
 • We hebben moeite met het feit dat de motie lijkt gericht is op huurwoningen. Volgens ons gelden méér of andere regels voor tuinonderhoud voor iedereen. Niet alleen voor huurders. Wanneer de SGP de motie ook richt op koopwoningen zien we nogal wat uitdagingen hoe verloedering aan te pakken.
 • Verder zijn we benieuwd of de SGP zelf al goede voorbeelden in het land ontdekt? Ik hoor het graag, en zo nee: waarom zou het college deze dan wel kunnen vinden?
 • Achter verloederde tuinen schuilt vaak een heel ander thema. Wanneer de SGP denkt dat daar meer aandacht voor moet komen kunnen we er ons wel in vinden. Meer opbouwwerkers in de wijk bijvoorbeeld. Die met mensen in gesprek gaan en de problematiek in kaart brengen. De motie zoals deze nu is geformuleerd roept bij ons het gevoel op dat we als de buitenkant er maar goed uit ziet, dan vinden we het gauw goed. Maar bekommeren we ons ook om de mensen die er wonen?

Deel dit bericht

Labels: ,