Raadsbijdrage: Kadernota Raadsbijdrage kadernota 2020

Raadsbijdrage
Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 16 juli 2019 om 23:00

Raadsbijdrage: Kadernota Raadsbijdrage kadernota 2020

Voorzitter,

Vandaag nemen we kennis van de kaderbrief. Graag wil ik de voor de ChristenUnie belangrijke accenten belichten. Ik doe dat door items bij langs te lopen die  komende jaren een belangrijke plaats blijven innemen in het beleid en begroting.

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Het college wil werken aan een klimaatbestendig Ridderkerk, komend jaar zal er daarom meer aandacht voor groen komen, meer bomen en een grotere biodiversiteit. We zijn er blij mee. Zo werken we toe naar een klimaatbestendig Ridderkerk . Het is onze wens dat het college blijft kijken hoe alledaagse plekken vergroend kunnen worden. Breid acties zoals ‘Ridderkerk naar buiten’ en ‘operatie steenbreek’ uit. Laat de Ridderkerker zien dat ze het verschil kunnen maken. Dat elk klein gebaar het verschil kam maken. In dat licht pleit De ChristenUnie er ook voor om meer wijkspeeltuintjes te veranderen in natuurlijke speeltuintjes. Verstoppertje spelen tussen struiken, spannende paadjes ontdekken en boomhutten bouwen. Dat is echt leuker dan een zielloze wipkip of duikelstang op kunstgras en leidt tot een Ridderkerk wat beter voorbereid is op een veranderend klimaat. We zijn benieuwd of de wethouder hier ruimte voor ziet in de komende begroting.

Energietransitie

De energietransitie is één van de grootste opgaven voor de komende periode. Niet alleen voor Ridderkerk, maar voor alle gemeenten in Nederland. Hierin is samenwerking met regionale partners een must. We kijken uit naar het concept RES, en hopen dat er ook vanuit de raad straks brede steun komt om deze enorme opgave in goede banen te leiden.

Transformatie sociaal domein

Afgelopen jaren moest er veel extra geld naar het sociaal domein, niet onverwacht en wat ons betreft ook geheel terecht. Het sociaal domein heeft in de voorgaande jaren met veel minder geld veel meer moeten doen. Ik  heb respect voor al die professionals die dat mogelijk maken. Nu de basis steeds meer op orde lijkt is het tijd voor de volgende stap. De informatie die we hierover kregen geeft de ChristenUnie het vertrouwen dat dit een mooie stap gaat zijn. Wat ons betreft blijft innovatie een aandachtspunt. Anders denken vraagt anders doen.  Blijf dus geld vrijmaken voor innovatie maar zorg ook dat innovatiebudgetten echt gebruikt wordt. Kan de wethouder aangeven inhoeverre er rekening wordt gehouden met dergelijke innovatie budgetten?

Ontwikkelingen Jeugdzorg en WMO

De kosten voor jeugdzorg en de WMO blijven oplopen. Insteken op preventie is een voorwaarde om kosten beheersbaar te houden. Wat de ChristenUnie betreft zien we graag dat de gemeente hierbij volop investeert  in een sterke sociale basis in de wijk. Investeer in het sluiten van schakels tussen het voorveld , de 1e lijn , de WMO en jeugdhulp professionals. Het voorkomt uiteindelijk zwaardere en duurdere zorg. We zijn blij met de onderzoeken die voor komend jaar staan te gebeuren. We roepen op om dit echte praktijkonderzoeken te laten zijn zodat er al doende al  beweging, energie ontstaat.  Daarnaast zouden wij graag zien dat het onderzoek m.b.t. mantelzorg naar voren wordt gehaald en komend jaar wordt uitgevoerd. Er is zoveel raakvlak met dit onderzoek en het onderzoek over bewustwording en deskundigheidsbevordering dementie, waarom dan niet integraal aanpakken? Graag horen wij van de wethouder hoe die hier tegen aan kijkt.

Motie- En dan als laatste de motie die wij mede ingediend hebben. In de nog korte tijd waarin ik politiek actief ben valt mij op dat college en raad beiden zoekende is hoe bestuurlijke vernieuwing vorm kan krijgen. Zo kwam er in de vorige periode bijvoorbeeld de right to challenge waarin inwoners opgeroepen worden om mee te denken en was er een aanjaaggroep overheidsparticipatie. We zoeken hoe we de jeugd kunnen betrekken, daarvoor is o.a. een  motie aangenomen m.b.t. instellen van een kinderburgemeester.  Wat de ChristenUnie betreft past het instellen van een ombudsfunctie in dit rijtje. Een ombudsfunctie kan een bijdrage leveren in die vernieuwing , helpen bij het dichten van de kloof tussen  gemeente en inwoners. Wij hopen dat het college en de andere partijen dit herkennen,

Erna de Wolff, raadslid

Deel dit bericht