Raadsbijdrage 10 juli 'Kadernota begroting 2019'

Erna_rond_300.png
Door Erna de Wolff op 14 juli 2018 om 19:36

Raadsbijdrage 10 juli 'Kadernota begroting 2019'

Afgelopen week was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. In deze vergadering werd de kadernota besproken. In een kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen de invulling voor de komende begroting. In ons geval gaat het nu om de begroting van 2019, die we in november van dit jaar als raad gaan vaststellen. Omdat we in maart verkiezingen hebben gehad en het coalitieakkoord nog tot concrete plannen vertaald moet worden staan er dit keer vooral ontwikkelingen in die vanuit de landelijke overheid komen.

Concreet was er dus nog weinig te zeggen. Toch laten de trends doorschemeren dat we een aantal lastige vraagstukken moeten oplossen. Deels door de ingewikkelde uitvoerbaarheid en deels vanwege de financiële consequenties. Denk hierbij aan de thema’s duurzaamheid, zorg & welzijn en participatie.

De ChristenUnie heeft het college de volgende aandachtspunten mee gegeven:

  • Duurzaamheid In de kadernota lezen we dat gemeenten een actievere regierol krijgen om te komen tot duurzame lokale energievoorziening. Het college heeft aangegeven dat zij in een milieu- en duurzaamheidsprogramma gaat uitwerken welke stappen genomen worden. We zien dan ook uit naar concrete plannen. Wat ons betreft krijgt de fiets daarbij volop aandacht. De wethouder gaf hierbij aan dat in de uitwerking van het coalitieakkoord zeker aandacht zal zijn nog betere fietsvoorzieningen.
  • Zorg & welzijn We hebben het afgelopen weken meermalen gehoord: er is een toename te zien van het aantal zorgvragen. De ChristenUnie is blij dat in het coalitieakkoord al is beschreven dat de komende jaren preventie en lichte hulp zeker in de aandacht zullen staan. Integraal en ontschot werken staat daarbij voorop. Dat vraagt slim denken en verantwoord investeren. We noemden al eerder dat innovatieve concepten kunnen helpen om goede zorg te leveren. Anders denken vraagt anders doen. De wethouder gaf als reactie dat zij zeker openstaat voor vernieuwende concepten die leiden tot betere zorgverlening.
  • Participatie en armoede . In de kadernota is te lezen dat de komende jaren  o.a. het thema schuldenproblematiek centraal zal staan. Belangrijk thema voor Ridderkerk . We zijn blij met alle maatregelen die er al zijn: denk aan de schuldhulpmaatjes en de steeds uitgebreidere Ridderkerkpas. We hebben het college opgeroepen om ook wat betreft dit punt betreft te proberen naar de voorkant van het probleem te komen. Passend bij die oproep hebben we de motie - ingediend door o.a. de PvdA - gesteund waarbij het college is verzocht om de informatie over minimaregelingen eenvoudiger vindbaar te maken op de gemeentelijke website. Deze motie is unaniem aangenomen.

Afsluitend is aangegeven dat de ChristenUnie het volste vertrouwen heeft dat het college samen met de ambtenaren productief bezig gaat met de verdere uitwerking van het coalitieakkoord. We hebben hen toegewenst dat zij daarbij oog blijven houden voor elkaar en oog voor Ridderkerk.

Erna de Wolff- ter Beek

Deel dit bericht

Labels: