Raadsbijdrage 31 mei 2018 'Coalitieakkoord'

Coalitieakkoord cover
Robert_rond_300.png
Door Robert Kooijman op 7 juni 2018 om 13:01

Raadsbijdrage 31 mei 2018 'Coalitieakkoord'

Voorzitter,

Er is al veel gesproken vanavond. Ik zal het daarom proberen kort te houden.

De verkiezingsuitslag gaf de ChristenUnie een dubbel gevoel. Enerzijds ontzettend jammer dat we die derde zetel niet konden behouden. Anderzijds hadden we een duidelijke winst als het gaat om het aantal stemmen 83 in de plus. Ik wil het nog maar even genoemd hebben…

Zoals alle partijen zijn ook wij na de verkiezingsuitslag op de koffie gegaan bij dhr van Os. Bij dat eerste gesprek heb ik o.a. aangegeven niet op de voorste onderhandelingsrij te willen plaatsnemen. Zowel vanuit het oogpunt van ons beider programmapunten, alsook het aantal zetels dat onze fractie momenteel heeft. Wél hebben we aangegeven dat de ChristenUnie een partij is die altijd zijn verantwoordelijkheid wil nemen als het gaat om de bestuurbaarheid, zo ook in Ridderkerk.

De verkiezingsuitslag gaf wel de nodige breinbrekens. Een duidelijke meerderheid schilderde zich niet direct af, om maar in de juiste termen te blijven.

U heeft vanavond van dhr Van Os gehoord hoe de onderhandelingen verder zijn gelopen. Onder andere de ChristenUnie schoof aan, en er zijn pittige gesprekken geweest. Bij de lastige onderwerpen was het steeds zoeken naar een gezamenlijk belang en beeld. We hebben echt de tijd genomen om te onderzoeken waarom iets van belang was voor een partij. Wat zit er achter het standpunt? Waarom is dat voor die partij zo van belang? En hoe kunnen we met respect voor elkaars mening elkaar vinden in die onderwerpen? Om hier met elkaar uit te komen zijn diverse overleggen gevoerd. En bij ieder onderwerp kwamen we tot een akkoord. Met als uiteindelijk resultaat het voorliggende document. 

Een speciaal compliment wil ik maken richting dhr. Van Os. In de afgelopen periode heeft hij de onderhandelingen geleid. Een niet eenvoudige opgave. Maar hij ging die uitdaging aan, zonder hulp van een landelijk partijbureau en ook zonder ervaring in een dergelijke rol.  Zijn gedrevenheid, samenwerkingsgerichtheid en leiding zijn in dezen zeker vermeldenswaardig. Dank! Dank ook aan de overige partners die het akkoord hebben ondertekend.  SGP, Echt voor Ridderkerk en het CDA voor het gestelde vertrouwen in elkaar.

Het coalitieakkoord bouwt voort op het beleid van de afgelopen jaren en brengt veranderingen aan naar aanleiding van de uitslag van de verkiezingen. In de nieuwe samenwerking zien we een mooie evenwichtige mix: 9 zetels uit de vorige coalitie en 9 zetels uit de voormalige oppositie. Ik mag nu de termen coalitie/oppositie gebruiken, het gaat immers over de afgelopen raadsperiode.

Een aantal fracties hebben in hun bijdragen opmerkingen tav het akkoord en de coalitie. Daar wil ik kort op ingaan: 

Wil de nieuwe coalitie echt duaal aan de slag? Welke ruimte is er voor oppositiepartijen?

De afgelopen vier jaar stonden bijv. EvR en Partij 18PLUS regelmatig tegenover onze partij in het debat. Die rol hadden we toen. Ik merk vanavond al dat een aantal partijen wellicht niet zo enthousiast zijn over dit akkoord als dat ik nu ben. Het rollenpatroon wordt dus ook nu weer zichtbaar. Ik kan u vertellen: de eerste onderhandelingsgesprekken met Partij 18PLUS en EvR waren niet eenvoudig. We stonden soms behoorlijk ver van elkaar af. En, zoals ik al eerder zei, als er een wil is om samen te werken, ga je vervolgens beiden op zoek naar een gezamenlijk belang. Vanuit een positieve grondhouding. We willen beiden wat bereiken, hoe krijgen we dat samen voor elkaar? Ik zou die handschoen de komende tijd ook graag met de oppositiepartijen willen oppakken. Het is ons met EvR en Partij 18PLUS prima gelukt, zo ook met de andere partijen?!

Het coalitieakkoord is niet concreet

Dit coalitieakkoord is in een aantal weken opgesteld. Met partijen waarvan de verkiezingsitems soms tegenstrijdig waren. Daar hebben we de tijd voor genomen om elkaar te begrijpen. En te vinden.

In 8 pagina’s platte tekst geven we als vijf partijen een gezamenlijke koers voor de komende vier jaar. De komende maanden mag het college, net zoals het vier jaar geleden ging, dit akkoord gaan concretiseren tot een mooi werkprogramma.

Partijen die het akkoord niet hebben ondertekend, geven aan wel graag te willen meepraten, maar vinden het gelijktijdig erg vervelend dat er in dit akkoord nog ruimte zit. Dat is toch ook wel vreemd?!

Als we alle vragen van vanavond uitgewerkt hadden moeten hebben in het akkoord, dat hadden we de zomervakantie nog wel door kunnen werken. Met vervolgens de opmerking waarom andere partijen een dichtgetimmerd plan voorgeschoteld krijgen.

De christelijke partijen hebben het voor het zeggen

Deze coalitie bestaat weliswaar voor de helft uit de drie christelijke partijen, de andere helft, 9 zetels, wordt ingenomen door de 2 grootste lokale partijen. De ChristenUnie heeft in de onderhandelingen geen eisen op tafel gelegd tav partijen die we bij een coalitie wilden hebben. Wel hebben we aangegeven dat het onwaarschijnlijk zou zijn wanneer wij als enige partij uit de vorige coalitie zouden gaan deelnemen aan een nieuwe coalitie. En dat een 180 graden koerswijziging tov het voorgaande beleid nou ook niet echt een haalbare kaart zou zijn.

Dat de SGP de kar trekt zoals nu gesuggereerd wordt doet, met alle respect richting de SGP, de vier andere partijen echt te kort!

Wordt het afvalplan stopgezet?

De ChristenUnie heeft in de vorige raadsperiode gevraagd om het afvalbeleid te herzien. Dat was nodig, willen we toewerken naar een afvalloze gemeente. Die doelstelling werd destijds bijna unaniem gedeeld. Het aangenomen afvalbeleid heeft veel stof doen opwaaien. Met onze coalitiepartijen hebben we afgesproken om het afvalbeleid op de drie meest gevoelige punten opnieuw te bekijken: het ophalen van restafval en PMD, de ondergrondse containers en de klepbeweging. Wij kunnen ons daar in vinden. Ook wij hebben concessies moeten doen tijdens de onderhandelingen. En dat hebben we op dit punt met volle overtuiging gedaan.

Uiteindelijk zal moeten blijken of ook met een andere inzamelwijze de VANG doelstellingen gehaald kunnen worden, en de afvalkosten voor onze inwoners niet toe zullen nemen.

Wat voor ons van belang is dat we kiezen voor een afvalloze gemeente. De weg er naar toe is - mede op basis van de uitslag van de verkiezingen – onderhevig aan aanpassingen. 

Integratie statushouders en mensen van buiten [1]

Tijdens de onderhandelingen hebben we ook gesproken over de leefbaarheid. Die staat in sommige  wijken onder druk. Onder andere wordt dan genoemd, onder andere, vanwege de komst van nieuwkomers. En mogelijk ook van statushouders. We hebben de afgelopen jaren meer mensen in Ridderkerk gehuisvest dan de jaren daarvoor. Dat was niet alleen in Ridderkerk zo, maar in iedere gemeente in Nederland. Dat de integratie van deze mensen niet zonder hulp gaat, zal duidelijk zijn. En dat die hulp beter kan, zijn wij ook van overtuigd. En dat we dat voor onze al jaren inwonende Ridderkerkers ook verplicht zijn te doen, dat is ook waar.

Wat ook waar is, is dat toenemende leefbaarheidsproblemen in een straat of buurt natuurlijk niet altijd of alleen toewijsbaar is aan de komst van statushouders. En ook niet aan mensen die bijvoorbeeld verhuizen vanuit Rotterdam Zuid.

Het gaat hier bovenal om samenleven. Samen leven. Dus voor diegenen die al jaren in de wijk woont, en die er nieuw komt wonen. En daar waar nodig, willen wij ondersteunen. Proactief waar dat kan, repressief waar dat moet.

Vanuit de drijfveer dat iedereen mee moet kunnen doen en iedereen meetelt, willen we het goede zoeken voor iedereen in Ridderkerk.

Ten aanzien van de tekst in het coalitieakkoord: Er wordt vanavond geen enkele keer gevraagd om uitleg van deze tekst. De conclusie staat al klaar, het is, of het kan stigmatiserend of zelfs racistisch zijn!

Iedereen begrijpt dat onze partij een dergelijke gesuggereerde koers nooit zou kunnen ondersteunen, en mijn handtekening staat er toch echt onder. Wij wijzen hiermee niet met vingers of zetten bepaalde inwoners in een hoek. Laten we dat met z’n allen dus ook niet doen. 

Tot slot

Ik wens het nieuwe college, net als de raadsleden en ambtelijke ondersteuning alle wijsheid en Gods zegen toe voor de komende vier jaar. We zien uit naar een prettige samenwerking in deze raad, en naar de uitwerking van dit akkoord tot een collegeprogramma.

 

Robert Kooijman
Fractievoorzitter


[1] in het coalitieakkoord is o.a. de volgende tekst opgenomen: “Op sommige plekken in Ridderkerk staat de leefbaarheid in de woonomgeving onder druk. Dat komt onder andere door vestiging van nieuwe inwoners met een andere cultuur of leefstijl. Wij zetten in op de begeleiding van vergunninghouders (statushouders), want die is niet altijd toereikend. Ook ondersteunen we andere nieuwkomers die zich onvoldoende aanpassen aan hun nieuwe woonomgeving. Daarbij werken we in de leefbaarheidsteams samen met onze partners in de wijken: de politie, Woonvisie en Stichting Welzijn Ridderkerk. Ook de verenigingen, kerken en Vluchtelingenwerk roepen we op om hieraan actief deel te blijven nemen.” Een aantal partijen vonden deze tekst stigmatiserend ten aanzien van een bepaalde groep personen.

Deel dit bericht

Labels: